• četvrtak, 30. novembar 2023.
Maske, šarena jaja i crteži
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Maske, šarena jaja i crteži

4. maj 2011. godine

 

Maskirani mališani

Sremska Mitrovica – Vi­še od 200 naj­mla­đih su­gra­đa­na – pred­ško­la­ca i uče­ni­ka ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la uče­stvo­va­lo je  21. apri­la u ma­ni­fe­sta­ci­ji ” U su­sret Us­kr­su” ko­ju je or­ga­ni­zo­vao Mu­zej Sre­ma. Ma­ni­fe­sta­ci­ja je sa­stav­ni deo pe­da­go­škog mu­zej­skog pro­gra­ma, a uče­sni­ci­ma je da­ta mo­guć­nost da kre­i­ra­ju ma­ske, ša­ra­ju pa­pir­na ja­ja i cr­ta­ju kre­da­ma na grad­skom tr­gu.

Po­vor­ka ma­ski­ra­nih ma­li­ša­na je, na­kon sku­pa u La­pi­da­ri­ju­mu Mu­ze­ja Sre­ma, pro­še­ta­la do cen­tral­nog grad­skog tr­ga, gde je re­a­li­zo­van pro­gram ma­ni­fe­sta­ci­je. Re­sor­na grad­ska upra­va je do­de­li­la pri­god­ne na­gra­de pred­stav­ni­ci­ma ško­la i vr­ti­ća uče­sni­ka  ma­ni­fe­sta­ci­je, sa­zna­je­mo od Sa­nje Tre­ska­ni­ca, ku­sto­sa pe­da­go­škog ode­lje­nja Mu­ze­ja Sre­ma.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: