• petak, 22. septembar 2023.
Kom­pleks ba­ze­na ovog le­ta
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Kom­pleks ba­ze­na ovog le­ta

25. maj 2011. godine

Na potpisivanju ugovora: Jović, Tišma i Mićić

Stara Pazova – Pro­šle ne­de­lje je u Sta­roj Pa­zo­vi pot­pi­san ugo­vor o iz­grad­nji pr­ve fa­ze sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra što pod­ra­zu­me­va iz­grad­nju pet ba­ze­na sa pra­te­ćim objek­ti­ma, tri za de­cu i dva za od­ra­sle. U ime in­ve­sti­to­ra ugo­vor je pot­pi­sao Jo­van Ti­šma, di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va a u ime iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­ga či­ni kon­zor­ci­jum do­ma­ćih fir­mi Mi­ća Mi­ćić, di­rek­tor ”Je­din­stva” iz Se­voj­na. Glav­ni fi­nan­si­jer ovog pro­jek­ta vred­nog 275,460.000 di­na­ra je Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne.

– Ovim pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra Pa­zov­ča­ni su na pu­tu da ostva­re svoj vi­še­de­ce­nij­ski san, re­kao je tom pri­li­kom, Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va. Ovo je jed­na od naj­ve­ćih i naj­va­žni­jih in­ve­sti­ci­ja za na­šu op­šti­nu ko­ja ide pu­tem raz­vo­ja i pro­spe­ri­te­ta i po­sta­je sre­di­na u ko­joj je le­po ži­ve­ti, na­gla­sio je Jo­vić.

Izgleda budućeg kompleksa bazena

Op­šti­na je naj­pre mo­ra­la da obez­be­di ade­kvat­no ze­mlji­šte i to u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ma­gi­stral­nog pu­ta Sta­ra Pa­zo­va-No­va Pa­zo­va na ras­kr­sni­ci sa pu­tem Voj­ka-Ba­nov­ci za kom­pleks ko­ji će se pro­sti­ra­ti na pre­ko dva hek­ta­ra. Ra­di fi­nan­si­ra­nja ku­po­vi­ne ze­mlji­šta pot­pi­san je ugo­vor sa ban­kom a po­tom je za projk­tan­ta iza­bran ”In­pro­jekt”, tim od pet­na­est lju­di ove fir­me je bio an­ga­žo­van na iz­ra­di pro­jek­ta.

– Mi­slim da će­mo ve­o­ma br­zo po­lo­ži­ti ka­men te­me­ljac za ovu va­žnu in­ve­sti­ci­ju ko­ja već u av­gu­stu tre­ba da pri­mi pr­ve ku­pa­če, pre sve­ga, de­cu i omla­di­nu. Dru­ga fa­za ko­ja pod­ra­zu­me­va iz­grad­nju olim­pij­skog ba­ze­na na­me­nje­nog spor­ti­sti­ma ra­di­će se na­red­ne go­di­ne, re­kao je na pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra Jo­van Ti­šma.

U okvi­ru sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra bi­će iz­gra­đen pri­jem­no-ser­vi­sni obje­kat, po­sta­vlje­ni mo­bi­li­ja­ri za de­cu, ”pe­čur­ke”.

Pred­stav­nik iz­vo­đa­ča ra­do­va Mi­ća Mi­ćić je re­kao da se nje­go­va fir­ma već ogle­da­la na slič­nom po­slu, na iz­grad­nji ba­ze­na u Pi­ro­tu i Aran­đe­lov­cu i da su se do­bro po­ka­za­li na iz­grad­nji Na­ci­o­nal­ne ku­će fud­ba­la u Sta­roj Pa­zo­vi pa se na­da­ju da će i ovaj po­sao ura­di­ti kva­li­tet­no i u pla­ni­ra­nom ro­ku.      Z.G.S.