• nedelja, 14. jul 2024.
Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici
Hronika | Inđija
0 Komentara

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

4. maj 2011. godine

 

Na takmičenju u Uzicu

Inđija – U or­ga­ni­za­ci­ji Ma­te­ma­tič­kog dru­štva ”Ar­hi­me­des” iz Be­o­gra­da or­ga­ni­zo­va­no je tak­mi­če­nje sred­njo­ško­la­ca iz ma­te­ma­ti­ke na­slo­vlje­no ”Mi­sliš”. Na ovom tak­mi­če­nju uče­stvo­va­lo je čak 50 uče­ni­ka Teh­nič­ke ško­le ”Mi­haj­lo Pu­pin” od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da. Naj­bo­lja je bi­la uče­ni­ca Je­le­na Bo­ro­vić iz E22 ode­lje­nja sa osvo­je­nih 80 bo­do­va ko­ja će uče­stvo­va­ti u fi­nal­nom tak­mi­če­nju u Be­o­gra­du.

– Bi­la je ovo pri­li­ka da na­ši uče­ni­ci pro­ve­re svo­je zna­nje iz ma­te­ma­ti­ke, da po­ka­žu oštro­um­nost u re­ša­va­nju za­da­ta­ka iz lo­gi­ke, ge­o­me­tri­je, al­ge­bre, arit­me­ti­ke, kom­bi­na­to­ri­ke ko­ji su bi­li i za­bav­ni i zah­tev­ni. Ovo je bi­lo i na­še pr­vo uče­šće na tak­mi­če­nju ”Mi­sliš”, ka­že Smi­lja­na Bo­cij, pro­fe­sor­ka ma­te­ma­ti­ke.

Za­pa­žen uspeh po­sti­gli su uče­ni­ci Teh­nič­ke ško­le i na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju elek­tro­me­ha­ni­ča­ra za ter­mič­ke i ras­hlad­ne ure­đa­je ne­dav­no odr­ža­nom u Uži­cu. U kon­ku­ren­ci­ji osam­na­est ško­la me­đu ko­ji­ma su bi­le i be­o­grad­ske i no­vo­sad­ske, eki­pa iz In­đi­je osvo­ji­la je tre­će me­sto a u eki­pi su bi­li De­jan Iva­no­vić i Uroš Mi­haj­lo­vić, u po­je­di­nač­nom tak­mi­če­nju De­jan je za­u­zeo dru­go a Uroš osmo me­sto. Nji­hov men­tor je pro­fe­sor Du­šan Le­ma­jić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: