• petak, 12. jul 2024.
Hronika | Šid
0 Komentara

Usvojeni program rada javnih preduzeća

21. april 2011. godine

Šid – Na sed­ni­ci SO ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li pro­gra­me ra­da po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, te fi­nan­sij­ske pla­no­ve me­snih za­jed­ni­ca.

Ka­ko je za skup­štin­skom go­vor­ni­com is­ta­kao Zo­ran Se­me­no­vić, di­rek­tor JP za stam­be­ne uslu­ge i gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte, ovo pred­u­ze­će je to­kom pro­te­kle go­di­ne ura­di­lo mno­go po­sla, i to ne sa­mo sred­stvi­ma iz bu­dže­ta, ne­go i uz po­dr­šku Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja.

– U sva­kom mo­men­tu iz­la­zi­li smo u su­sret gra­đa­ni­ma i po­ma­ga­li uvek gde smo mo­gli. Kom­plet­no smo re­kon­stru­i­sa­li uli­ce u Vi­šnji­će­vu, Ada­šev­ci­ma, Mo­ro­vi­ću i Ši­du, kao i de­lo­ve uli­ca u Va­ši­ci i Bin­gu­li. Ovih da­na po­če­će­mo sa­na­ci­ju uli­ca u Bi­ki­ću, Mo­lo­vi­nu i So­tu, a na­sta­vlja­mo i sa­ni­ra­nje udar­nih ru­pa na te­ri­to­ri­ji ce­le op­šti­ne. To­kom ove ne­de­lje u pla­nu su nam ra­do­vi na pu­tu Va­ši­ca – Ada­šev­ci, kao i na pu­tu ka Pri­vi­noj Gla­vi – re­kao je di­rek­tor Se­me­no­vić, do­da­ju­ći da je ne­dav­no za­vr­šen i teh­nič­ki pri­jem zgra­de no­vog vr­ti­ća, te da se use­lje­nje mo­že oče­ki­va­ti čim stig­ne na­me­štaj.

Go­vo­re­ći o po­slo­va­nju JKP „Vo­do­vod“, di­rek­tor Mi­la­din Pi­nić re­kao je da je u pro­te­klih ne­ko­li­ko me­se­ci sto­pa na­pla­te utro­še­ne vo­de zna­čaj­no po­dig­nu­ta, te da će za sve so­ci­jal­no ugro­že­ne gra­đa­ne deo du­ga bi­ti ot­pi­san.

Vi­o­le­ta Col­nar, di­rek­tor­ka JKP „Stan­dard“ is­ta­kla je da je u ovom pred­u­ze­ću od­ne­dav­no uve­den no­vi si­stem na­pla­te iz­no­še­nja sme­ća, ta­ko da se ume­sto bro­ja kva­dra­ta, sa­da kao osnov za ob­ra­čun uzi­ma broj čla­no­va do­ma­ćin­stva, što za gra­đa­ne zna­či jef­ti­ni­ju uslu­gu.

Od­bor­ni­ci su, ta­ko­đe, do­ne­li i od­lu­ku o osni­va­nju Ko­mi­si­je za rav­no­prav­nost po­lo­va, či­ji čla­no­vi su: Bi­lja­na Krč, Bi­lja­na Sa­rap, Bog­dan Tra­vi­ca, Ži­van Mi­rić i Na­ta­ša Dra­gić, kao i od­lu­ku o obra­zo­va­nju Šta­ba za van­red­ne si­tu­a­ci­je na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne. Usvo­jen je i pro­gram ko­ri­šće­nja sred­sta­va bu­džet­skog fon­da za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne op­šti­ne, a za no­vog vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra JP „Ra­dio Šid“  po­sta­vlje­na je glav­na i od­go­vor­na ured­ni­ca Sla­đa­na Ze­če­vić. Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ci su usvo­ji­li, ta­ko­đe, i pred­log go­di­šnjeg pro­gra­ma za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta op­šti­ne za te­ku­ću go­di­nu.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: