• petak, 12. jul 2024.
Rekonstrukcija raskrsnice
Hronika | Sremska Mitrovica
1 Komentar

Rekonstrukcija raskrsnice

21. april 2011. godine

Priprema terena

Sremska Mitrovica – Na­sta­vak re­kon­struk­ci­je re­gi­o­nal­nog pu­ta R- 103 te­če pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, a iz­vo­đač ra­do­va pri­pre­ma te­ren za ure­đe­nje ras­kr­sni­ce uli­ca Đu­re Da­ni­či­ća i Mi­lo­ša Obi­li­ća. Na ovoj ras­kr­sni­ci, po­zna­ti­joj pod ime­nom Cr­ve­na če­sma, bi­će po­sta­vlje­na sa­vre­me­na sa­o­bra­ćaj­na sig­na­li­za­ci­ja.

Pro­je­kat da­lje re­kon­struk­ci­je re­gi­o­nal­nog pu­ta na tra­si du­ži­ne oko 250 me­ta­ra od­no­sno do Sla­von­ske uli­ce, vre­dan je oko 105 mi­li­o­na di­na­ra. Sred­stva su obez­be­đe­na iz NIP-a, a Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca u za­tva­ra­nju fi­nan­sij­ske kon­struk­ci­je uče­stvu­je sa 20 odsto od na­ve­de­ne su­me.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Rekonstrukcija raskrsnice”

  1. Sremac kaže:

    Da li je rečeno kad je planiran završetak radova?

Ostavi komentar

%d bloggers like this: