• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Pucao pa pokušao samoubistvo
Crna hronika
0 Komentara

Pucao pa pokušao samoubistvo

13. april 2011. godine

Mesto pucnjave u Novoj Pazovi

Nova Pazova – Pro­šlog če­tvrt­ka od­i­gra­va­la se pra­va dra­ma u No­voj Pa­zo­vi:  Dra­gan P. (56) iz No­ve Pa­zo­ve pu­cao je iz pi­što­lja u Mi­lo­ji­cu B. (51) a po­tom je oti­šao ku­ći i po­ku­šao da iz­vr­ši sa­mo­u­bi­stvo. Obo­ji­ca su po­tom pre­ba­če­ni u bol­ni­ce sa te­škim po­vre­da­ma opa­snim po ži­vot.

Pre­ma zva­nič­noj po­li­cij­skoj in­for­ma­ci­ji, sve se od­i­gra­lo oko 14,00 ča­so­va, u No­voj Pa­zo­vi, is­pred ka­fa­ne “Vi­no i me­so” gde je Dra­gan P. pu­cao u Mi­lo­ji­cu B. i na­neo mu, u pre­de­lu sto­ma­ka, te­ške te­le­sne po­vre­de opa­sne po ži­vot. Na­kon to­ga, Dra­gan P. je u svo­joj ku­ći is­pa­lio hi­tac iz pi­što­lja se­bi u gla­vu.

Ka­ko su po­sve­do­či­li ne­ki od oče­vi­da­ca, naj­pre je do­šlo do sva­đe is­pred ka­fa­ne iz­me­đu lju­di ko­ji su se oči­gled­no do­bro po­zna­va­li. Vi­ka­li su je­dan na dru­go­ga, na­sta­lo je gu­ša­nje, a za­tim su se za­ču­la dva puc­nja.

Pi­štolj je po­te­gao Dra­gan P. i u sto­mak Mi­lo­ji­ce B. is­pa­lio dva met­ka. Vi­dev­ši ka­ko Mi­lo­ji­ca pa­da na tro­to­ar,  Dra­gan P. be­ži svo­joj ku­ći gde, ka­da je po­li­ci­ja do­šla da ga hap­si, a uve­ren da je ubio po­zna­ni­ka, u po­ku­ša­ju sa­mo­u­bi­stva pu­ca se­bi u gla­vu.

Mi­lo­ji­ca B. je ho­spi­ta­li­zo­van u Ur­gent­nom cen­tru u Be­o­gra­du, a Dra­gan P. je u kri­tič­nom sta­nju pre­ve­žen u Kli­nič­ko-bol­nič­ki cen­tar u Ze­mu­nu.

Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, do ob­ra­ču­na je do­šlo zbog me­đu­sob­nih du­go­va.

Uvi­đaj na li­cu me­sta iz­vr­šio je is­tra­žni su­di­ja Vi­šeg su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u pri­su­stvu za­me­ni­ka vi­šeg jav­nog tu­ži­o­ca i po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je sa­op­šti­la da po­li­ci­ja ra­di na utvr­đi­va­nju svih okol­no­sti ve­za­nih za ovaj do­ga­đaj i da će jav­nost o to­me bi­ti na­knad­no oba­ve­šte­na.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: