• utorak, 3. oktobar 2023.
Predsednica u Vašici i Batrovcima
Hronika | Šid
1 Komentar

Predsednica u Vašici i Batrovcima

21. april 2011. godine

Poseta vrtiću u Vašici

Šid – Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi u sva­kom se­lu, te da za­jed­nič­ki, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i sa­ve­ti me­snih za­jed­ni­ca na­đu na­či­ne za nji­ho­vo re­ša­va­nje.

U Va­ši­ci pred­sed­ni­ca je raz­go­va­ra­la sa čla­no­vi­ma Sa­ve­ta MZ, a kao naj­ve­ći pro­blem is­tak­nu­ti su vla­ga u pro­sto­ri­ja­ma ško­le i vr­ti­ća, kao i ne­as­fal­ti­ra­ne uli­ce. Pred­sed­ni­ca je za­tim po­se­ti­la vr­tić i ško­lu ko­ji se na­la­ze pod istim kro­vom i uve­ri­la se da je vla­ga ozbilj­no na­če­la ovaj obje­kat. Uz obe­ća­nje da će usko­ro po­če­ti sa­na­ci­ja škol­ske zgra­de, pred­sed­ni­ca je na­po­me­nu­la i da bi ove go­di­ne, sred­stvi­ma Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja, tre­ba­lo da se asval­ti­ra Pro­le­ter­ska uli­ca u du­ži­ni od jed­nog ki­lo­me­tra, a na­kon to­ga da se ure­de i atar­ski pu­te­vi.

U Me­snoj za­jed­ni­ci Ba­trov­ci naj­ve­ći pro­blem pred­sta­vlja di­vlja de­po­ni­ja ko­ja se na­la­zi na oba­li re­ke Bo­sut. U raz­go­vo­ru sa pred­sed­ni­kom Sa­ve­ta MZ Ba­trov­ci Ko­jom Bje­li­ćem pred­sed­ni­ca je re­kla da je oba­ve­za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da uklo­ni sve di­vlje de­po­ni­je, ali da je od­go­vor­nost pred­sed­ni­ka MZ uko­li­ko se de­po­ni­ja po­no­vo po­ja­vi. To zna­či da mo­ra­ju da se pri­ja­ve i sank­ci­o­ni­šu svi me­šta­ni ko­ji ne­pro­pi­sno od­la­žu sme­će.

U na­red­nih me­sec da­na pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić obi­ći će se sve me­sne za­jed­ni­ce na te­ri­to­ri­ji šid­ske op­šti­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Predsednica u Vašici i Batrovcima”

  1. momochii kaže:

    Thanks for some quality points there. I am kind of new to online , so I printed this off to put in my file, any better way to go about keeping track of it then printing?

Ostavi komentar

%d bloggers like this: