• petak, 12. jul 2024.
Duhovni život kroz objektiv
Hronika | Irig
0 Komentara

Duhovni život kroz objektiv

21. april 2011. godine

Sa izložbe "Duhovna bogatstva Fruske gore"

Irig – Od osni­va­nja Dru­štva lju­bi­te­lja fo­to­gra­fi­je, film­skih i vi­deo ostva­re­nja “Be­o­fo­to”, sep­tem­bra 2007, go­di­na za na­ma je bi­la naj­bo­ga­ti­ja ak­tiv­no­sti­ma, sma­tra nje­gov pred­sed­nik Ismet Ade­mov­ski Isa, a ta­kva oce­na pri­hva­će­na je i, 4. apri­la, na re­dov­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne Dru­štva, pri­li­kom raz­ma­tra­nja iz­ve­šta­ja o ra­du za 2010. go­di­nu.

To­kom pro­te­kle go­di­ne, dru­štvo “Be­o­fo­to” je or­ga­ni­zo­va­lo ne­ko­li­ko zna­čaj­nih iz­lo­žbi fo­to­gra­fi­ja u Be­o­či­nu, ali i iz­van nje­ga. Naj­pre je, za 8. mart, upri­li­če­na po­stav­ka ra­do­va osam čla­ni­ca (Du­ši­ca Di­mić, An­drea Pe­rić, Lji­lja­na Sa­vić, Kri­sti­na Ma­rić, Li­di­ja Rak­ša­nji, Oli­ve­ra Ade­mov­ski, Ve­sna Ra­de­ta i Ro­sa Sti­ko­vić) pod na­slo­vom “Okom že­ne”. U sa­rad­nji sa be­o­čin­skim Kul­tur­nim cen­trom, po­čet­kom ma­ja, “Be­o­fo­to” je bio do­ma­ćin čla­no­vi­ma Fo­to, ki­no i vi­deo klu­ba “Ra­da Kr­stić” iz Som­bo­ra, a po­vo­dom 60-go­di­šnji­ce nje­go­vog po­sto­ja­nja. Istog me­se­ca, u okvi­ru “No­ći mu­ze­ja”, Som­bor­ci­ma je uz­vra­će­na po­se­ta pred­sta­vlja­njem na­gra­đe­nih fo­to­gra­fi­ja sa 3. i 4.  iz­lo­žbe “Pra­vo­sla­vlje na in­ter­ne­tu”. U okvi­ru iste mu­zej­ske ma­ni­fe­sta­ci­je, u No­vom Sa­du, ta­ko­đe su bi­li iz­lo­že­ni ra­do­vi na te­mu pra­vo­sla­vlja.

Vi­deo pre­zen­ta­ci­jom iza­bra­nih fo­to­gra­fi­ja sa svih  do­ta­da­šnjih iz­lo­žbi “Pra­vo­sla­vlje na in­ter­ne­tu”, 8. ok­to­bra, u Epi­skop­skom (pa­tri­jar­šij­skom) dvo­ru u Srem­skim Kar­lov­ci­ma je ot­po­čeo 4. film­ski fe­sti­val “Bde­nje du­še”. Iz­lo­žbu je otvo­rio epi­skop srem­ski g. Va­si­li­je.

Kru­nu ak­tiv­no­sti dru­štva “Be­o­fo­to” u 2010. go­di­ni či­ni­le su dve vr­hun­ske po­stav­ke, 5. me­đu­na­rod­na iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja “Pra­vo­sla­vlje na in­ter­ne­tu” (no­vem­bar) i “Du­hov­na bo­gat­stva Fru­ške go­re” (de­cem­bar). Na pr­voj je pred­sta­vlje­no 120 fo­to­gra­fi­ja 46 auto­ra iz se­dam ze­ma­lja, a na dru­goj svi fru­ško­gor­ski ma­na­sti­ri, uz ve­o­ma kva­li­tet­ne pra­te­će ka­ta­lo­ge.

To­kom pro­te­kle go­di­ne po­je­di­ni čla­no­vi dru­štva “Be­o­fo­to” su osvo­ji­li vi­še zna­čaj­nih pri­zna­nja, na zva­nič­nom saj­tu be­o­čin­ske op­šti­ne ob­ja­vi­li oko 400 fo­to­gra­fi­ja, da­li vi­dan do­pri­nos iz­da­va­nju knji­ga, ka­ta­lo­ga, no­vi­na i dru­gih pu­bli­ka­ci­ja. Ostva­re­na je i iz­u­zet­no do­bra sa­rad­nja sa “Srem­skim no­vi­na­ma”.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: