• nedelja, 3. decembar 2023.
Asfaltiran i proširen kolovoz
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Asfaltiran i proširen kolovoz

21. april 2011. godine

Radovi u Ticanovoj ulici

Sremska Mitrovica – Sa­o­bra­ćaj­ni­ca u Ti­ca­no­voj uli­ci, u Me­snoj za­jed­ni­ci “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja”, ob­no­vlje­na je i pro­ši­re­na na tra­si du­ži­ne 615 me­ta­ra. Za in­ve­sti­ci­ju vred­nu oko 10,8 mi­li­o­na di­na­ra sred­stva su obez­be­đe­na iz Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne.

Ti­ca­no­va uli­ca je jed­na od naj­pro­met­ni­jih u na­se­lju  “Ma­la Bo­sna”. Njen ko­lo­voz je niz go­di­na če­kao na re­vi­ta­li­za­ci­ju a sa­da je ne sa­mo do­bio nov sloj as­fal­ta ve­će je i zna­čaj­no pro­ši­ren.

Za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma MZ “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja” ove ra­do­ve su pro­šle ne­de­lje ob­i­šli  dr Sr­đan Ko­zli­na, za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka, Bo­ško Ume­tić po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka, Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da i Jo­sip No­vot­ni, di­rek­tor JKP “Ko­mu­na­li­je”.  Tom pri­li­kom su nad­le­žni na­ja­vi­li no­va ula­ga­nja u put­nu in­fra­struk­tu­ru ne sa­mo u ovom na­se­lju već i dru­gim pod­ruč­ji­ma gra­da.

Bra­ni­slav Čo­lić, član Sa­ve­ta Me­sne za­jed­ni­ce “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja”, sma­tra  da će re­a­li­zo­va­ni i na­ja­vlje­ni ra­do­vi  do­pri­ne­ti da­ljem una­pre­đe­nju put­ne in­fra­struk­tu­re, a sa­mim tim i si­gur­ni­jem sa­o­bra­ća­ju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: