• Wednesday, 25. May 2022.
Grade zdravstvenu ambulantu
Hronika | Sremska Mitrovica
1 Komentar

Grade zdravstvenu ambulantu

20. April 2011. godine

Predstavnici lokalne samouprave i mesne zajednice ispred objekta ambulante

Sremska Mitrovica – Vi­še od 2.000 sta­nov­ni­ka  Sa­la­ša No­ćaj­skog  usko­ro će ima­ti am­bu­lan­tu u se­lu i ne­će mo­ra­ti da pu­tu­je u Ma­čvan­sku Mi­tro­vi­cu zbog zdrav­stve­nih uslu­ga. Po­slo­vi se re­a­li­zu­ju po pla­nu, a to­kom le­ta mo­že se oče­ki­va­ti  za­vr­še­tak in­ve­sti­ci­je, ču­lo se pri­li­kom po­se­te ovom gra­di­li­štu.

– Objekt se sa­sto­ji iz dva de­la. U jed­nom će bi­ti pro­sto­ri­je me­sne za­jed­ni­ce, a u dru­gom am­bu­lan­ta. La­ne je me­sna za­jed­ni­ca  ulo­ži­la 800. 000 di­na­ra za ovu in­ve­sti­ci­ju, a ove go­di­ne će se iz­dva­ja­nja na­sta­vi­ti – re­kao je Mi­haj­lo Jo­va­no­vić, pred­sed­nik sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce.

Dr Na­da Zec Pet­ko­vić, di­rek­tor­ka Do­ma zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­da­je da je za iz­grad­nju am­bu­lan­te  do sa­da re­sor­na grad­ska upra­va, sa po­zi­ci­je za zdrav­stvo, iz­dvo­ji­la mi­li­on i po di­na­ra. Ova su­ma će, uz sred­stva me­sne za­jed­ni­ce i uz rad teh­nič­ke slu­žbe Do­ma zdra­vlja, po­mo­ći da se plan kva­li­tet­no re­a­li­zu­je. Re­sor­ni po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vla­da Vu­če­no­vić oce­nju­je da ova­kva ula­ga­nja u zdrav­stvo zna­če  do­pri­nos po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta u se­li­ma.

One response to “Grade zdravstvenu ambulantu”

  1. branko miokovic says:

    Na cega vam lici ta skalamerija od objekta u pozadini ? Mogli ste sazidati nesto u tradicionalnom stilu. Odgovornost arhitekte je velika pred generacijama koje dolaze. Ako ste mislili da vam je to putokaz za Evropu grdno se varate.

Leave a Reply

%d bloggers like this: