• Monday, 23. May 2022.
Stara Pazova

Afir­ma­ci­ja i po­dr­ška uspe­šni­ma

14. October 2011. godine

Na­gra­du “Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić” usta­no­vi­li su pre 11 go­di­na no­vo­sad­ski “Me­di­ja in­vent” i Fa­kul­tet teh­nič­kih na­u­ka u sa­rad­nji sa Pri­vred­nom ko­mo­rom Voj­vo­di­ne i re­gi­o­nal­nim pri­vred­nim…

Pa­zov­ča­ni za­u­ze­li dru­go me­sto

14. October 2011. godine

Pred­sta­va sta­ro­pa­zo­vač­kog Po­zo­ri­šta “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” “Krč­ma na glav­nom dru­mu” A.P.Če­ho­va, u re­ži­ji Mi­ro­sla­va Ben­ke osvo­ji­la je dru­go me­sto na 53. re­pu­blič­kom Fe­sti­va­lu ama­ter­skih po­zo­ri­šta…

Otvo­re­na elek­tron­ska či­ta­o­ni­ca

12. October 2011. godine

Dan Bi­bli­o­te­ke “Do­si­tej Ob­ra­do­vić” Sta­ra Pa­zo­va obe­le­žen je, ka­ko re­če di­rek­tor usta­no­ve Rat­ko Čo­la­ko­vić u zna­ku dva do­ga­đa­ja. Pr­vi je, dva ve­ka od ka­ko je…

Šan­sa za no­va za­po­šlja­va­nja

12. October 2011. godine

No­va fa­bri­ka far­ma­ce­ut­skih pro­iz­vo­da u čvr­stom ob­li­ku Kom­pa­ni­je “Ivan­čić i si­no­vi” otvo­re­na je 28. sep­tem­bra u Sta­rim Ba­nov­ci­ma. Fa­bri­ka je pro­jek­to­va­na i iz­gra­đe­na u sa­rad­nji…

Re­kon­struk­ci­jа mo­stа u Kа­me­nа­re­voj uli­ci

28. September 2011. godine

Stara Pazova – Di­rek­ci­jа zа iz­grаd­nju op­šti­ne Stа­rа Pа­zo­vа zа­po­če­lа je rа­do­ve nа pot­pu­noj re­kon­struk­ci­ji, od­no­sno iz­grаd­nji mo­stа pre­ko kа­nа­lа Mа­li Be­gej u Stа­roj Pа­zo­vi…

No­va sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja

2. August 2011. godine

U pro­šli če­tvr­tak kod pred­sed­ni­ka op­šti­ne Go­ra­na Jo­vi­ća odr­žan je sa­sta­nak pred­stav­ni­ka svih de­vet fud­bal­skih klu­bo­va u op­šti­ni na ko­me je oba­vljen žreb za Kup…

Pot­pi­san ugo­vor o sa­rad­nji

20. July 2011. godine

U pri­su­stvu za­me­ni­ka po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu Mi­o­dra­ga Jo­vo­vi­ća, Dže­net Kajl, sa­vet­ni­ka kon­sul­tan­ta za re­gi­o­nal­ni raz­voj, Džon Ga­la­ge­ra, sa­vet­ni­ka za re­gi­o­nal­ni…

Pri­jem za de­le­ga­ci­ju iz Mi­lo­sla­vo­va

12. July 2011. godine

Stara Pazova – Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić, u pro­šli če­tvr­tak pri­re­dio je pri­jem za še­sto­čla­nu de­le­ga­ci­ju iz Slo­vač­kog gra­da Mi­lo­sla­vo­va ko­ju je pred­vo­dio…

Podr­ška ne­go­va­nju fol­klor­ne tra­di­ci­je

5. July 2011. godine

Stara Pazova – Pro­te­klog vi­ken­da, od 24. do 26. ju­na, u Sta­roj Pa­zo­vi odr­ža­ni su 9. po re­du “Vi­dov­dan­ski su­sre­ti”, me­đu­na­rod­ni fe­sti­val deč­jeg fol­klo­ra, ko­ji,…

Is­pu­nje­na oče­ki­va­nja – do­ka­za­na hu­ma­nost

28. June 2011. godine

U Sta­roj Pa­zo­vi 16. jun 2011. go­di­ne osta­će za­pam­ćen po ve­li­kom hu­ma­ni­tar­nom rok kon­cer­tu “Da­ni lju­ba­vi”, či­ji je ini­ci­ja­tor pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić. Im­po­zan­tan…