• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Stara Pazova

Policija traga za počiniocima

11. april 2011. godine

  U su­bo­tu, 26. mar­ta pre pod­ne pri­me­će­no je da na Grad­skom tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­ji no­si ime po­koj­nog pre­mi­je­ra Sr­bi­je  ne­ma spo­men plo­če…

Srpska kuća fudbala počinje da živi

8. april 2011. godine

  U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a…

SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma

8. april 2011. godine

  Pred­stav­ni­ci Cen­tra za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu iz Sta­re Pa­zo­ve u če­tvr­tak, 17. mar­ta u OŠ “Si­me­on Ara­nic­ki” odr­ža­li su pre­zen­ta­ci­ju SI­NI pro­gra­ma (si­gur­nost…

Savez amatera

5. april 2011. godine

Stara Pazova – Na vanrednoj skupštini razrešen je predsednik Saveza amatera opštine  Milan Vranješ i na njegovo mesto jednoglasno izabran Vladislav Pop, a za potpredsednicu…

1 37 38 39