• Tuesday, 6. June 2023.
Ruma

Nastup ru­skog ho­ra ”Bla­go­ve­sti”

9. June 2011. godine

Ruma – U or­ga­ni­za­ci­ji Op­šti­ne Ru­ma i Grad­ske bi­bli­o­te­ke ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić”, od 21, do 27. ma­ja u Ru­mi se po pr­vi put od­vi­ja­la ne­sva­ki­da­šnja kul­tur­na…

Li­kvid­nost pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta

1. June 2011. godine

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi, odr­ža­ne 23. ma­ja, od­no­si­la se na za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta u 2010. go­di­ni: ma­da se ose­ti­la kri­za iz pret­hod­nih…

Sa­rad­nja sa Va­lje­vom

25. May 2011. godine

Ruma – U okvi­ru pro­jek­ta „Ex­chan­ge 3“ za una­pre­đe­nje upra­vlja­nja gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem, pro­te­kle sed­mi­ce je u Ru­mi pot­pi­san Me­mo­ran­dum o sa­rad­nji iz­me­đu Op­šti­ne Ru­ma i…

Ra­ci­o­nal­no s bu­džet­skim sred­stvi­ma

25. May 2011. godine

Ruma – Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi su na sed­ni­ci, odr­ža­noj pre­kju­če, iz­me­đu osta­log, usvo­ji­li i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju op­štin­skog bu­dže­ta u pr­vom kvar­ta­lu ove…

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

17. May 2011. godine

Ruma – Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na…

Vi­še ce­ne gre­ja­nja

17. May 2011. godine

Ruma – Sed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je odr­ža­na 28. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni –  sem po­le­mič­kih…

Odobrene više cene grejanja

6. May 2011. godine

Ruma – U smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pro­šlu ne­de­lju su obe­le­ži­le dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća: pr­va je odr­ža­na 14, a dru­ga 15. apri­la, na pr­voj…

Kreativne radionice – put do posla

4. May 2011. godine

Ruma – Uoči Us­kr­sa po­se­ti­li smo Me­đu­op­štin­sku or­ga­ni­za­ci­ju sle­pih i sla­bo­vi­dih, a ta­mo, at­mos­fe­ra po­ma­lo ne­u­o­bi­ča­je­na za ovu vr­stu in­va­lid­nih li­ca: far­ba­ju se us­kr­šnja ja­ja,…

“Si­stem 48” – re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma

4. May 2011. godine

Ruma – U zgra­di Op­šti­ne Ru­ma, u Or­lo­vi­će­voj uli­ci, 20. apri­la je or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja jed­nog no­vog pro­jek­ta, za­po­če­tog pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Reč je o ”Si­ste­mu…

Radovi na putevima u ambulanti

21. April 2011. godine

Ruma – Pro­šle ne­de­lje, tač­ni­je 8. apri­la, pred­stav­ni­ci Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne i čel­ni­ci rum­ske op­šti­ne bo­ra­vi­li su u Klen­ku i Pla­ti­če­vu ka­ko…