• nedelja, 5. decembar 2021.
Inđija

Klupe

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci ”Ko­mu­nal­ca” su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za…

Paketi uz čestitke za Uskrs

4. maj 2011. godine

Inđija – Uoči Ve­li­kog pet­ka ak­ti­vi­sti dve par­ti­je na vla­sti u odvo­je­nim ak­ci­ja­ma de­li­li su pa­ke­te sa na­mir­ni­ca­ma naj­si­ro­ma­šni­jim gra­đa­ni­ma op­šti­ne. Reč je o čla­ni­ca­ma…

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

4. maj 2011. godine

  Inđija – U or­ga­ni­za­ci­ji Ma­te­ma­tič­kog dru­štva ”Ar­hi­me­des” iz Be­o­gra­da or­ga­ni­zo­va­no je tak­mi­če­nje sred­njo­ško­la­ca iz ma­te­ma­ti­ke na­slo­vlje­no ”Mi­sliš”. Na ovom tak­mi­če­nju uče­stvo­va­lo je čak 50…

Potpisan Memorandum o razumevanju

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ”IPA 2007” – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va…

Podrška svakom detetu

21. april 2011. godine

Inđija – Tri­bi­na na­slo­vlje­na ”Svi u ško­lu, bu­duć­nost za sve” odr­ža­na je pro­šle sre­de u ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra. Reč je o ob­u­hva­tu de­ce iz…

Za kvalitetniji život najstarijih

21. april 2011. godine

Inđija – Na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ži­vi 8.500 gra­đa­na sta­ri­jih od 65 go­di­na. Je­dan broj njih je, na sre­ću, do­brog zdrav­stve­nog i ma­te­ri­jal­nog sta­nja, dru­ga…

Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

21. april 2011. godine

Inđija – Na hit­no sa­zva­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj u pe­tak za­klju­če­no je da će se u ci­lju obez­be­đe­nja kon­ti­nu­i­te­ta ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje obro­ci pri­pre­ma­ti…

“Obrazovanje za sve”

13. april 2011. godine

Inđija – U okvi­ru kam­pa­nje ”Svi u ško­lu bu­duć­nost za sve” da­nas će se u ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra odr­ža­ti tri­bi­na na­slo­vlje­na ”Obra­zo­va­nje za sve”,…

Učenici postižu veoma dobre rezultate

13. april 2011. godine

U kabinetu za biologiju Inđija – Uče­ni­ci Osnov­ne Ško­le ”Đor­đe Na­to­še­vić” u No­vom Slan­ka­me­nu pet go­di­na una­zad po­sti­žu iz­u­zet­ne re­zul­ta­te na op­štin­skim i okru­žnim tak­mi­če­nji­ma…

Deca sakupljala elektronski otpad

8. april 2011. godine

  Moj dom bez sta­rih ba­te­ri­ja i elek­tron­skog ot­pa­da – mo­to je ko­jim su pred­stav­ni­ci Aso­ci­ja­ci­je za raz­voj op­šti­ne In­đi­ja ani­mi­ra­li uče­ni­ke osnov­nih ško­la da…