• utorak, 26. oktobar 2021.
Inđija

Sti­gli no­vi ra­ču­na­ri

1. jun 2011. godine

Inđija – U Sred­nju ško­lu ”Đor­đe Na­to­še­vić”, ovih da­na, sti­gli su no­vi ra­ču­na­ri i pra­te­ća ra­ču­nar­ska opre­ma. O če­mu je reč, Mi­ro­slav Kr­ko­ba­bić, di­rek­tor ško­le…

”Noć mu­ze­ja” na tri lo­ka­ci­je

25. maj 2011. godine

Inđija – In­đi­ja se 14. ma­ja po tre­ći put uklju­či­la u ve­li­ku kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju ”Noć mu­ze­ja” ko­ja se od­vi­ja­la na tri lo­ka­ci­je u gra­du. Ga­le­ri­ja…

Na­sta­vlja se re­kon­struk­ci­ja uli­ca

25. maj 2011. godine

Inđija – Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji uli­ca u In­đi­ji od­vi­ja­ju se po pla­nu. Po re­či­ma Uro­ša Ću­ru­vi­je, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne, ra­do­vi u tre­ćem de­lu…

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

17. maj 2011. godine

Inđija – Upr­kos fi­nan­sij­skim po­te­ško­ća­ma jav­na pred­u­ze­ća su uspe­šno po­slo­va­la u 2010. go­di­ni, ču­lo se na 26. sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja odr­ža­noj pro­šle sre­de. ”Ko­mu­na­lac”…

Dogovor sa potrošačima oko duga

6. maj 2011. godine

  Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ”In­gas” uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Do­bri­vo­ja Su­džu­ma. Od…

Klupe

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci ”Ko­mu­nal­ca” su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za…

Paketi uz čestitke za Uskrs

4. maj 2011. godine

Inđija – Uoči Ve­li­kog pet­ka ak­ti­vi­sti dve par­ti­je na vla­sti u odvo­je­nim ak­ci­ja­ma de­li­li su pa­ke­te sa na­mir­ni­ca­ma naj­si­ro­ma­šni­jim gra­đa­ni­ma op­šti­ne. Reč je o čla­ni­ca­ma…

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

4. maj 2011. godine

  Inđija – U or­ga­ni­za­ci­ji Ma­te­ma­tič­kog dru­štva ”Ar­hi­me­des” iz Be­o­gra­da or­ga­ni­zo­va­no je tak­mi­če­nje sred­njo­ško­la­ca iz ma­te­ma­ti­ke na­slo­vlje­no ”Mi­sliš”. Na ovom tak­mi­če­nju uče­stvo­va­lo je čak 50…

Potpisan Memorandum o razumevanju

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ”IPA 2007” – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va…

Podrška svakom detetu

21. april 2011. godine

Inđija – Tri­bi­na na­slo­vlje­na ”Svi u ško­lu, bu­duć­nost za sve” odr­ža­na je pro­šle sre­de u ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra. Reč je o ob­u­hva­tu de­ce iz…