• petak, 2. decembar 2022.
Beočin

Čovekov san o letenju

30. maj 2011. godine

Beočin – Beočinsko naselje Šakotinac, na severnim obroncima Fruške gore, već duže vreme privlači pažnju poklonika jednog relativno novog, sve popularnijeg ekstremnog sporta – paraglajdinga….

Stari dvorac ponuđen u zakup

20. maj 2011. godine

Beočin – Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od…

“Čerević u maju”…

16. maj 2011. godine

Čerević – U tradicionalnu kulturnu manifestaciju “Noć muzeja”, održanu 14. maja širom Srbije, ponovo su se uključili i meštani Čerevića, najpre programom u organizaciji Udruženja…

Dobri domaćini, još bolji proizvodjači

9. maj 2011. godine

Susek – Šesta po redu Stočna izložba u Suseku održana je, 7. maja, uz učešće pedesetak izlagača goveda, svinja, ovaca, poljoprivredne hrane i mehanizacije iz…

Šansa za razvoj opštine

6. maj 2011. godine

Beočin – Kao jed­na od de­vet op­šti­na, a sa dve tre­ći­ne svo­je te­ri­to­ri­je, op­šti­na Be­o­čin se na­la­zi u ob­u­hva­tu gra­ni­ca Na­ci­o­nal­nog par­ka “Fru­ška go­ra” i…

Hrišćani zajedno slavili Uskrs

4. maj 2011. godine

Beočin – Svi hri­šća­ni u be­o­čin­skoj op­šti­ni, ove go­di­ne, kao i svu­gde u sve­tu, svoj naj­ra­do­sni­ji pra­znik su obe­le­ži­li isto­ga da­na, 24. apri­la. Us­kr­šnje li­tur­gi­je…

Opasno kliište preti selu

8. april 2011. godine

Čerević – Sta­nov­ni­ci Če­re­vi­ća, a na­ro­či­to oni ko­ji ži­ve u na­se­lju zva­nom Me­đe, već dve ne­de­lje stre­pe od opa­snog kli­zi­šta po­kre­nu­tog iz­nad ovog de­la se­la….

1 12 13 14