• petak, 19. jul 2024.
Gorana najlepša čobanica
Vesti | Šid
0 Komentara

Gorana najlepša čobanica

2. septembar 2013. godine

Izbor za najlepšu čobanicuBačinci – Pro­te­klog vi­ken­da u Ba­čin­ci­ma je odr­ža­na  pri­vred­no tu­ri­stič­ka ma­ni­fe­sta­ci­ja „Srem­ski ru­čak čo­ban­ski“ u okvi­ru ko­je je iza­bra­na naj­lep­ša čo­ba­ni­ca. Ži­ri je od­lu­čio da tu ti­tu­lu po­ne­se Go­ra­na Bre­sto­vač­ki, za pr­vu pra­ti­lju iza­bra­na je Alek­san­dra Bo­gi­če­vić, a dru­ga pra­ti­lja je Je­le­na Lak­ner. Iz­bor je pra­tio bo­gat kul­tur­no-umet­nič­ki pro­gram u okvi­ru kog su na­stu­pa­li PKUD ”Đu­ra Kiš” Šid, KUD ”Vre­te­no” Ku­ku­jev­ci, kao i uče­ni­ci Osnov­ne ško­le iz Ba­či­na­ca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: