• četvrtak, 18. jul 2024.
Pra­vi­lan iz­bor  her­bi­ci­da
Poljoprivreda
0 Komentara

Pra­vi­lan iz­bor her­bi­ci­da

25. april 2012. godine

So­ja je naj­o­se­tlji­vi­ja na pri­su­stvo ko­ro­va u po­čet­nim fa­za­ma po­ra­sta

Su­zbi­ja­nje ko­ro­va u use­vu so­je pred­sta­vlja re­dov­nu me­ru za­šti­te. Ko­rov­ske bilj­ke  tro­še ve­li­ke ko­li­či­ne vo­de i hran­lji­vih ma­te­ri­ja iz ze­mlji­šta, te kon­ku­ri­šu ga­je­noj bilj­ci u hra­ni i ži­vot­nom pro­sto­ru, sni­ža­va­ju tem­pe­ra­tu­ru ze­mlji­šta i zbog vi­so­ke tran­spi­ra­ci­je isu­šu­ju ga, ote­ža­va­ju ob­ra­du ze­mlji­šta, če­sto su ža­ri­šta i pre­la­zni do­ma­ći­ni broj­nih šte­to­či­na, ali naj­ve­ća po­sle­di­ca nji­ho­vog pri­su­stva u use­vu je sma­nje­nje  pri­no­sa i  po­sku­plje­nje bilj­ne pro­iz­vod­nje zbog tro­ško­va oko nji­ho­vog su­zbi­ja­nja.
So­ja kao i dru­ge oko­pa­vi­ne naj­o­se­tlji­vi­ja je na pri­su­stvo ko­ro­va u po­čet­nim fa­za­ma po­ra­sta, ka­da joj ko­ro­vi kon­ku­ri­šu u ži­vot­nom pro­sto­ru, vo­di i hra­ni­vi­ma. Pred­u­slov za uspe­šno su­zbi­ja­nje ko­ro­va u use­vu so­je je plo­do­red, pra­vo­vre­me­na i kva­li­tet­na osnov­na ob­ra­da ze­mlji­šta, pred­se­tve­na pri­pre­ma,  a po­seb­nu pa­žnju tre­ba po­sve­ti­ti pra­vil­nom iz­bo­ru i pri­me­ni her­bi­ci­da.
Pra­vi­lan iz­bor her­bi­ci­da, ko­ji je osnov­ni pred­u­slov za uspe­šno su­zbi­ja­nje ko­ro­va, za­vi­si od po­zna­va­nja sa­sta­va ko­rov­ske flo­re u use­vu so­je.
Pri­me­na her­bi­ci­da u use­vu so­je mo­že bi­ti pre se­tve so­je uz in­kor­po­ra­ci­ju, po­sle se­tve a pre ni­ca­nja i po­sle ni­ca­nja so­je i ko­ro­va. Her­bi­ci­di pri­me­nje­ni po­sle se­tve a pre ni­ca­nja so­je efi­ka­sni su na jed­no­go­di­šnje ši­ro­ko­li­sne i us­ko­li­sne (trav­ne) ko­ro­ve ko­ji ni­ču iz plit­kog po­vr­šin­skog slo­ja ze­mlji­šta. Je­dan deo pre­pa­ra­ta re­gi­stro­van za pri­me­nu po­sle se­tve a pre ni­ca­nja so­je, od­lič­no re­ša­va pro­blem us­ko­li­snih ko­ro­va (pre­pa­ra­ti na ba­zi: ace­to­hlo­ra Ace­to­gal, Ace­to­hlor 900, Ace­to­sav, Del­ta­cet, ala­hlo­ra (Ala­hlor 480, Ala­nex 48-EC), s-me­to­la­hlo­ra (Dual Gold 960-EC), di­me­te­na­mi­da-p (Fron­ti­er su­per)…, dok dru­gi deo her­bi­ci­da re­ša­va pro­blem ši­ro­ko­li­snih ko­ro­va (pre­pa­ra­ti na ba­zi me­tri­bu­zi­na: Sen­cor WG-70, Tri­bu­te WG-70, Dan­cor WG-70, Mi­stral i dru­gi). Kom­bi­na­ci­jom ne­kih od ovih her­bi­ci­da isto­vre­me­no re­ša­va­mo pro­blem us­ko­li­snih i ši­ro­ko­li­snih ko­ro­va, na pri­mer: (Ace­to­hlor 1,7 l/ha + Sen­cor WG-70 0,35 g/ha) i dru­gi.
Efi­ka­snost ze­mlji­šnih her­bi­ci­da uslo­vlje­na je  ko­li­či­nom pa­da­vi­na ne­po­sred­no na­kon nji­ho­ve pri­me­ne, a ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ća za su­zbi­ja­nje krup­no­se­me­nih ko­ro­va i ko­ro­va  ko­ji ni­ču iz du­bljih slo­je­va ze­mlji­šta.  Za su­zbi­ja­nje ovih  kao i broj­nih dru­gih jed­no­go­di­šnjih i vi­še­go­di­šnjih ši­ro­ko­li­snih i us­ko­li­snih ko­ro­va  ko­ri­ste se ko­rek­tiv­ni her­bi­ci­di  sa pri­me­nom po­sle ni­ca­nja use­va so­je i ko­ro­va. Za su­zbi­ja­nje ši­ro­ko­li­snih ko­ro­va to su pre­pa­ra­ti na ba­zi: ben­ta­zo­na (Ba­sa­gran, Del­ta­zon  48-SL, Gal­be­non i dru­gi), ima­za­mok­sa (Pul­sar 40), ti­fen­sul­fu­ron-me­ti­la (Har­mony 75-WG, Symphony, Okvir, Pro­mo­ni 75 WG), lak­to­fe­na (Co­bra), ok­sa­sul­fu­ro­na (Oxon 75-WG, Dynox). Op­ti­mal­no vre­me  nji­ho­ve pri­me­ne je ka­da se so­ja na­la­zi u fa­zi 1-3 tro­li­sta, a ko­ro­vi  su u fa­zi od ko­ti­le­do­na do raz­vi­je­na 4 li­sta. Pre­po­ru­ka je kom­bi­na­ci­ja na­ve­de­nih her­bi­ci­da ra­di pro­ši­re­nja nji­ho­vog spek­tra de­lo­va­nja na ko­ro­ve, na pri­mer: Pul­sar 40 + Har­mony 75 WG + Trend 90.
Za su­zbi­ja­nje trav­nih (us­ko­li­snih) ko­ro­va  kao što je di­vlji si­rak iz ri­zo­ma ko­ri­ste se sle­de­ći her­bi­ci­di: Agil 100-EC, Ara­mo 50, Fo­cus Ul­tra, Fu­si­la­de for­te, Gal­lant Su­per, Se­lect su­per, Tar­ga su­per, Pan­te­ra i dru­gi.Tre­ti­ra­nje ovim her­bi­ci­di­ma tre­ba oba­vi­ti ka­da je di­vlji si­rak u fa­zi 3 – 6 li­sto­va, od­no­sno u fa­zi in­te­ziv­nog po­ra­sta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: