• sreda, 24. april 2024.
Jav­na pred­u­ze­ća u pro­šloj go­di­ni
Ruma
0 Komentara

Jav­na pred­u­ze­ća u pro­šloj go­di­ni

25. april 2012. godine

Op­štin­ska Vla­da o jav­nim pred­u­ze­ći­ma

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je odr­ža­na 12. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o po­slo­va­nju jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni – sem JP ”Stam­be­no” ko­je je is­ka­za­lo gu­bi­tak, i JP za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i pu­te­ve ko­je ima dug pre­ma do­ba­vlja­či­ma, osta­la pred­u­ze­ća i usta­no­ve pri­ka­za­la su uglav­nom po­zi­tiv­ne po­slov­ne bi­lan­se.
Naj­pre je usvo­jen Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je ”Plan­ta­ža Bor­ko­vac” – ka­ko je ob­ja­šnje­no na sed­ni­ci, ”Plan­ta­žu” je ku­pio no­vi vla­snik s na­me­rom da za­sa­di no­vi voć­njak i iz­gra­di no­vu hlad­nja­ču. Usvo­jen je i pred­log od­lu­ke o iz­ra­di Pla­na ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je na­se­lje­nog me­sta Do­brin­ci.
JUP ”Plan” je u pro­šloj go­di­ni ostva­rio pri­ho­de od 38 mi­li­o­na di­na­ra, od to­ga 9,5 mi­li­o­na u Op­šti­ni Pe­ćin­ci, dok je ostva­re­na do­bit 421 hi­lja­du di­na­ra. Di­rek­tor ”Pla­na” Ta­tja­na Mar­ko­vić kao je­dan od pro­ble­ma is­ta­kla je sve te­žu na­pla­tu iz­vr­še­nih po­slo­va. Po­zi­tiv­no po­slo­va­nje za­be­le­že­no je i u JP ”Gas-Ru­ma” – ka­ko je to ob­ja­snio di­rek­tor Alek­san­dar Spa­le­vić, ostva­re­ni pri­ho­di su 626 mi­li­o­na di­na­ra, do­bit 17,4 mi­li­o­na di­na­ra, ni­je bi­lo di­stri­bu­tiv­nog gu­bit­ka a pro­da­to je 16,5 mi­li­o­na ku­bi­ka ga­sa. Ukup­na du­ži­na ga­so­vo­da je tre­nut­no 510 ki­lo­me­ta­ra.
Na­da Harš, di­rek­tor JP za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i pu­te­ve, is­ta­kla je da je 2011. bi­la te­ška go­di­na – dug pre­ma in­ve­sti­to­ri­ma iz­no­sio je 80 mi­li­o­na di­na­ra, a tre­nut­no taj dug iz­no­si 16 mi­li­o­na di­na­ra. U JP ”Ko­mu­na­lac” ostva­re­ni su pri­ho­di od 183 mi­li­o­na di­na­ra a do­bit od šest mi­li­o­na. Di­rek­tor­ka Vla­di­sla­va Ki­ri­lo­vić na­gla­si­la je da je deo pri­ho­da ostva­ren od se­kun­dar­nih si­ro­vi­na – iz­dva­ja­nja za se­kun­dar­ne si­ro­vi­ne i opre­mu ko­ja je do­sta sta­ra i da­lje će bi­ti pri­o­ri­tet. U JP ”Stam­be­no” za­be­le­žen je gu­bi­tak u iz­no­su od 19,3 mi­li­o­na di­na­ra – di­rek­tor Lju­bo­mir De­lić na­gla­sio je ne­po­volj­nu start­nu po­zi­ci­ju – 805 to­na ma­zu­ta ko­ji su uze­ti od Rob­nih re­zer­vi da­nas se pla­ća­ju po znat­no vi­šim ce­na­ma. ”Vo­do­vod” je ko­nač­no bez gu­bi­ta­ka, ostva­rio je pri­hod od 235 mi­li­o­na di­na­ra i do­bit od 2,2 mi­li­o­na. Di­rek­tor Jo­van Jer­kić na­gla­sio je da su gu­bi­ci na vo­di i da­lje ve­li­ki i da je je­di­no re­še­nje iz­grad­nja ma­gi­star­lnog ce­vo­vo­da.
U da­ljem to­ku sed­ni­ce usvo­je­ni su iz­ve­šta­ji o ra­du Kul­tur­nog cen­tra, Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i Grad­ske bi­bli­o­te­ke ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: