• Tuesday, 6. June 2023.
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Funk­ci­o­ne­ri bez uve­ća­nja za­ra­da

27. March 2012. godine

Ko­rek­ci­je pla­ta za­po­sle­nih u Grad­skoj ku­ći ne­će bi­ti. Gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić za­bra­nio je ko­rek­ci­ju pla­ta, i po­red pre­po­ru­ke Vla­de Sr­bi­je, ko­ja pred­vi­đa po­ve­ća­nje za­ra­da grad­skim funk­ci­o­ne­ri­ma i oni­ma sa fa­kul­tet­skom di­plo­mom, uz isto­vre­me­no uma­nje­nje pri­ma­nja rad­ni­ka sa sred­njom i ni­žom struč­nom sprem­nom.
-Za sve grad­ske funk­ci­o­ne­re va­ži za­bra­na bi­lo ka­kve ko­rek­ci­je pla­ta. Nji­ho­va za­ra­da je sa­svim so­lid­na, čak znat­no ve­ća, u od­no­su na ve­ći­nu za­po­sle­nih u Gra­du – sma­tra Ne­di­mo­vić i po­ja­šnja­va da čak pra­ve kal­ku­la­ci­je ka­ko bi mo­gli ko­ji di­nar da do­da­ju oni­ma sa naj­ma­njim za­ra­da­ma.
Ina­če, Vla­da Sr­bi­je, je kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne, pre­po­ru­či­la ko­rek­ci­ju za­ra­da funk­ci­o­ne­ri­ma i za­po­sle­ni­ma u lo­kal­nim ad­mi­ni­stra­ci­ja­ma. Pre­ma toj pre­po­ru­ci funk­ci­o­ne­ri­ma i za­po­sle­ni­ma sa fa­kul­tet­skim di­plo­ma­ma pla­te su tre­ba­le znat­ni­je  da po­ra­stu. Ovo je iza­zva­lo bu­ru ne­za­do­volj­stva jer je po­ve­ća­nje bi­lo mo­gu­će uku­li­ko se uma­nje za­ra­de oni­ma sa naj­ta­njim ko­ver­ta­ma i to za ne­ko­li­ko hi­lja­da.  Rad­ni­ci sa  sred­njom struč­nom spre­mom u pro­se­ku pri­me 32 hi­lja­de, a sa i ni­žom u pro­se­ku 25 hi­lja­da di­na­ra, i te pla­te je tre­ba­lo uma­nja­ti za pet do se­dam hi­lja­da di­na­ra. Isto­vre­me­no, sa­da­šnje, pla­te na­čel­ni­ka grad­skih upra­va kre­ću se od 65 do 71 hi­lja­de, a čel­nih funk­ci­o­ne­ra od 75 do 82 hi­lja­de di­na­ra. Naj­ve­ću me­seč­nu za­ra­du od 91 hi­lja­de di­na­ra ima gra­do­na­čel­nik.
Od­lu­ku pr­vog čo­ve­ka Gra­da za­po­sle­ni su do­če­ka­li sa odo­bra­va­njem, jer pre­ma re­či­ma pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta naj­vi­še su se pri­bo­ja­va­li uma­nji­va­nja naj­ni­žih za­ra­da.

J.Z.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: