• petak, 1. mart 2024.
Zna­li sa­mo za po­be­de
Sport
0 Komentara

Zna­li sa­mo za po­be­de

10. februar 2012. godine

Ko­šar­ka­še Sre­ma u na­stav­ku pr­ven­stva če­ka te­žak ras­po­red

Sremska Mitrovica – Pr­va po­lo­vi­na pr­ven­stva Pr­ve mu­ške ko­šar­ka­ške li­ge Voj­vo­di­ne pro­te­kla je u zna­ku Mi­trov­ča­na. Eki­pa Sre­ma u 13 su­sre­ta za­be­le­ži­la je sa­mo po­be­de. Bio je to na­sta­vak sjaj­ne se­ri­je iz Dru­ge mu­ške li­ge, iz ko­je su se iza­bra­ni­ci Alek­san­dra Pet­ko­vi­ća – Pet­ka vra­ti­li u ovaj rang tak­mi­če­nja.
Po­sle po­vrat­ka u Pr­vu  ko­šar­ka­šku li­gu, u ru­ko­vod­stvu i struč­nom šta­bu pro­ve­ja­vao je op­ti­mi­zam. Sti­za­le su po­ru­ke da se eki­pa ne­će za­do­vo­lji­ti sa­mo op­stan­kom u ovoj li­gi, ne­go da će se bo­ri­ti i za sam vrh. To je na naj­bo­lji na­čin i po­tvr­đe­no. Isti­na, do li­der­ske po­zi­ci­je ni­je se la­ko sti­glo. Jer, kon­ku­ren­ci­ja je sa­da znat­no že­šća, a u po­je­di­nim me­če­vi­ma sti­glo se do po­be­de u dra­ma­tič­nim  i ne­iz­ve­snim za­vr­šni­ca­ma.
Za Mi­trov­ča­ne u pr­vom de­lu pr­ven­stva igra­li su: To­mić, Jo­kić, Pe­ja­ko­vić, Ilić, Adžić, Mir­če­ta, Đu­rak, Stra­cen­ski, mla­di ko­šar­ka­ši Kne­že­vić, Sto­ni­sa­vlje­vić, po­vrat­ni­ci Apić, Mi­haj­lo­vić, kao i Šap­ča­ni Ko­jić i Iv­ko­vić.
Pa­u­za je tra­ja­la sa­mo de­se­tak da­na, a po­sle pra­zni­ka na­sta­vlje­ne su in­ten­ziv­ne pri­pre­me za na­sta­vak tr­ke za bo­do­ve. Na star­tu dru­gog de­la pr­ven­stva Mi­trov­ča­ni go­stu­ju, dok će im pro­tiv­nik bi­ti eki­pa Ve­ter­ni­ka.
– U na­stav­ku pr­ven­stva ima­mo znat­no te­ži ras­po­red, jer  bi­će­mo go­sti u me­če­vi­ma sa di­rekt­nim ri­va­li­ma u bor­bi za tu­tu­lu. Če­ka­ju nas me­če­vi u No­vom Sa­du s Me­ri­di­ja­nom, za­tim u No­voj Pa­zo­vi i Bač­kom Jar­ku. Na­rav­no da će­mo se tru­di­ti da za­dr­ži­mo čel­nu po­zi­ci­ju, s ob­zi­rom da sa­mo ona do­no­si pro­hod­nost u vi­ši rang tak­mi­če­nja – is­ti­če šef struč­nog šta­ba Alek­san­dar Pet­ko­vić.
U klu­bu, s tra­di­ci­jom du­žom od po­la ve­ka, uve­li­ko već sta­sa­va­ju no­ve ge­ne­ra­ci­je pi­o­ni­ra, ka­de­ta i ju­ni­o­ra, ta­ko da za bu­duć­nost mi­tro­vač­ke ko­šar­ke ne treba bri­nu­ti. Ne­pri­jat­na epi­zo­da od pre dve go­di­ne uve­li­ko je za­bo­ra­vlje­na. Jer, zna­lač­ki vo­đe­na ova eki­pa je po­ka­za­la da da joj je me­sto u vr­hu voj­vo­đan­ske ko­šar­ke.

S.Lov­ča­nin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: