• četvrtak, 18. jul 2024.
Ve­li­ki sli­kar lič­no i po­ro­dič­no
Kultura
0 Komentara

Ve­li­ki sli­kar lič­no i po­ro­dič­no

21. februar 2012. godine

Na iz­lo­žbi do­ku­me­na­ta o Sa­vi Šu­ma­no­vi­ću

Šid – Po­vo­dom go­di­šnji­ce ro­đe­nja na­šeg ve­li­kog sli­ka­ra Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća (1896 – 1942), ga­le­ri­ja sli­ka u Ši­du ko­ja no­si nje­go­vo ime or­ga­ni­zo­va­la je iz­lo­žbu pod na­zi­vom “Sa­va Šu­ma­no­vić lič­no, po­ro­dič­no, na­ci­o­nal­no”. Po­stav­ka ob­u­hva­ta iz­bor po­ro­dič­nih fo­to­gra­fi­ja i do­ku­men­tar­ne gra­đe ve­za­ne za sli­ka­ra i nje­go­vu po­ro­di­cu, a po­seb­na pa­žnja po­sve­će­na je oso­ba­ma ko­je su od ve­ćeg zna­ča­ja za na­še dru­štvo.
Ka­ko nam je re­kla Lju­bi­ca Ju­kić, ku­stos Ga­le­ri­je sli­ka “Sa­va Šu­ma­no­vić”, ovom iz­lo­žbom, otvo­re­nom 24. ja­nu­a­ra, pred­sta­vlje­ni su ma­nje po­zna­ti de­ta­lji iz ži­vo­ta, stva­ra­la­štva i okru­že­nja u ko­jem je slav­ni li­kov­ni umet­nik ži­veo sa svo­jom po­ro­di­com.
– Sa­ku­pi­li smo i ob­ra­di­li do­ku­men­tar­nu gra­đu ko­ja se već na­la­zi u Ga­le­ri­ji i ko­ja je pri­ku­plja­na to­kom pro­te­klih de­ce­ni­ja. Ra­do­van Sre­mac, di­rek­tor Ga­le­ri­je, već 12 go­di­na se ba­vi pro­u­ča­va­njem do­ku­men­tar­nog ma­te­ri­ja­la ve­za­nog za Sa­vu. To­kom svog is­tra­ži­va­nja on je usta­no­vio ka­da su pr­vi Šu­ma­no­vi­ći do­šli na pro­stor Ši­da. Od tog vre­me­na pa na­da­lje, Ra­do­van Sre­mac je us­peo da si­ste­ma­ti­zu­je ro­do­slov po­ro­di­ce Šu­ma­no­vić i ši­re­njem tog ro­do­slo­va do­šao do ra­znih po­da­ta­ka i za­ni­mlji­ve do­ku­men­tar­ne gra­đe. Na iz­lo­žbi su pri­ka­za­ni i do­ku­men­ti i fo­to­gra­fi­je iz Be­o­gra­da, No­vog Sa­da, Srem­skih Kar­lo­va­ca, Za­gre­ba, pa čak i iz ne­mač­kog gra­da Ha­no­ve­ra. Na ovaj na­čin že­le­li smo da pred­sta­vi­mo ma­nje po­zna­te de­ta­lje iz ži­vo­ta, stva­ra­la­štva i okru­že­nja u ko­jem su se kre­ta­li i ži­ve­li naš slav­ni sli­kar i nje­go­vi srod­ni­ci – is­ta­kla je ku­stos Lju­bi­ca Ju­kić.
Po­red fo­to­gra­fi­ja i do­ku­me­na­ta, na šid­skoj iz­lo­žbi mo­gu da se po­gle­da­ju Šu­ma­no­vi­ćev smo­king i ci­lin­dar, ko­je je Ga­le­ri­ja za ovu pri­li­ku po­zaj­mi­la od Sa­vi­ne po­ro­di­ce.
Lju­bi­te­lji umet­no­sti bi­će u pri­li­ci da iz­lo­žbu “Sa­va Šu­ma­no­vić lič­no, po­ro­dič­no, na­ci­o­nal­no” vi­de do kra­ja fe­bru­a­ra.

S. Mi­haj­lo­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: