• sreda, 1. decembar 2021.
Po­gi­nuo rad­nik
Crna hronika
0 Komentara

Po­gi­nuo rad­nik

14. februar 2012. godine

Sa­ša Sa­vić

Sremska Mitrovica – U ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la u pe­tak uve­če u srem­sko­mi­tro­vač­koj to­pi­o­ni­ci „Sir­mi­jum stil“ po­gi­nuo je 37-go­di­šnji rad­nik Sa­ša Sa­vić iz se­la No­ćaj kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce.  Ka­ko sa­zna­je­mo, ne­sreć­ni rad­nik je stra­dao od struj­nog uda­ra.
U sa­op­šte­nju za jav­nost to­pi­o­ni­ce “Sir­mi­jum stil” po­tvr­đe­no je da je u pe­tak, oko 23 ča­sa, do­šlo je do ne­sre­će za vre­me re­dov­nog odr­ža­va­nja elek­tro­e­ner­get­skih obje­ka­ta unu­tar fa­brič­kog kru­ga i da je smrt­no stra­dao Sa­ša Sa­vić (37), za­po­slen kao šef odr­ža­va­nja elek­tro-obje­ka­ta.
Po sa­op­šte­nju pred­u­ze­ća, to­pi­o­ni­ca je tre­nut­no u fa­zi re­mon­ta i ne­ma pro­iz­vod­nje. Zbog ove tra­ge­di­je, to­pi­o­ni­ca ni­je ra­di­la ni u ne­de­lju, ka­da je bi­la sa­hra­na stra­da­log rad­ni­ka.
Sa­ša Sa­vić je bio ože­njen, a iza se­be je osta­vio ne­za­po­sle­nu su­pru­gu, si­na od de­vet i kćer­ku od 12 go­di­na.
Na li­ce me­sta iza­šli su de­žur­ni is­tra­žni su­di­ja Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i re­pu­blič­ki in­spek­to­ri za­šti­te na ra­du ko­ji će utvr­di­ti uzro­ke tra­ge­di­je.

Ž.N.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: