• četvrtak, 18. jul 2024.
Ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma  po de­set hi­lja­da di­na­ra me­seč­no
Ruma
0 Komentara

Ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma po de­set hi­lja­da di­na­ra me­seč­no

22. februar 2012. godine

Op­štin­ska Vla­da - bor­ba pro­tiv be­le ku­ge

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća, odr­ža­ne 31. ja­nu­a­ra u Grad­skoj ku­ći, od­no­si­la se na usva­ja­nje od­lu­ke o pra­vu na fi­nan­sij­ku po­moć ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne.
Ka­ko su to obra­zlo­ži­li pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić i na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk, u od­lu­ci o bu­dže­tu, u ci­lju po­ve­ća­nja na­ta­li­te­ta, kao vid so­ci­jal­ne za­šti­te i po­mo­ći, utvr­đe­no je da ne­za­po­sle­ne po­ro­di­lje ostva­ru­ju pra­vo na fi­nan­sij­ku po­moć u iz­no­su od de­set hi­lja­da me­seč­no. Ovo pra­vo ne­za­po­sle­ne po­ro­di­lje mo­gu da ostva­re za de­cu pr­vog, dru­gog i tre­ćeg re­da ro­đe­nja. Po­me­nu­tu fi­nan­sij­ku po­moć ne mo­gu do­bi­ti po­ro­di­lje či­je je de­te da­to na usva­ja­nje, ili sme­šte­no u ne­ku so­ci­jal­nu usta­no­vu. Pra­vo na ovu vr­stu po­mo­ći po­či­nje od da­na ro­đe­nja de­te­ta do na­vr­še­nih go­di­nu da­na ži­vo­ta. Po­moć se is­pla­ću­je u 12 je­da­kih me­seč­nih ra­ta.
Od­lu­ka je usvo­je­na, uz pri­med­be ne­kih čla­no­va Ve­ća da se ona od­no­si i na če­tvr­to de­te, jer upra­vo ono obez­be­đu­je pro­stu re­pro­duk­ci­ju u po­ro­di­ci.
U da­ljem to­ku sed­ni­ce usvo­je­ni su plan i pro­gram ra­da Sa­ve­za spor­to­va za 2012. go­di­nu, kao i Sta­tut Cen­tra za so­ci­jal­ni rad.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: