• četvrtak, 18. jul 2024.
No­vi kon­tak­ti i sta­ra pri­ja­telj­stva
Stara Pazova
0 Komentara

No­vi kon­tak­ti i sta­ra pri­ja­telj­stva

15. decembar 2011. godine

Pred­sed­nik Go­ran Jo­vić i am­ba­sa­dor­ka Rad­mi­la Hru­sta­no­vić

De­la­ga­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va ko­ju je pred­vo­dio pred­sed­nik op­tši­ne Go­ran Jo­vić bo­ra­vi­la je ne­dav­no u Bra­ti­sla­vi na po­ziv no­vo­i­me­no­va­ne am­ba­sa­dor­ke Sr­bi­je u Slo­vač­koj Rad­mi­le Hru­sta­no­vić. U de­le­ga­ci­ji po­red pred­sed­ni­ka Jo­vi­ća bi­li su dr Mi­hal Fi­lip, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Sta­ra Pa­zo­va, Slo­bo­dan Jo­va­no­vić, pred­sed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra Sa­ve­ta MZ Sta­ra Pa­zo­va i Alek­san­der Ba­ko, di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru. Na dvo­ča­sov­nom sa­stan­ku u Am­ba­sa­di Sr­bi­je sa am­ba­sa­dor­kom Hru­sta­no­vić bi­lo je re­či o ra­znim te­ma­ma.
– Ve­o­ma je va­žno da smo us­po­sta­vi­li taj pr­vi kon­takt, i ko­li­ko je bit­na sa­rad­nja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va sa Am­ba­sa­dom Sr­bi­je u Slo­vač­koj, s ob­zi­rom da ve­li­ki broj Pa­zov­ča­na ži­vi u Bra­ti­sa­la­vi, i da po­sto­je ne­ras­ki­di­ve ve­ze Slo­va­ka sa ma­tič­nom ze­mljom Slo­vač­kom. Ja­ko je bit­no da smo se do­go­vo­ri­li da na­ša op­šti­na us­po­sta­vi sa­rad­nju sa slo­vač­kim gra­dom Tr­na­va, pr­ven­stve­no sport­sku sa­rad­nju, s ob­zi­rom da je i ne­ka­da  FK “Je­din­stvo” imao sa­rad­nju sa FK “Spar­tak” iz Tr­na­ve – is­ta­kao je pred­sed­nik Jo­vić.
Sta­ro­pa­zo­vač­ka de­le­ga­ci­ja je po­se­ti­la i op­šti­nu Mi­lo­sla­vov, o če­mu je pred­sed­nik op­šti­ne re­kao:”Ne sa­mo da je sa­rad­nja us­po­sta­vlje­na, ne­go je do­go­vo­ren i no­vi vid sa­rad­nje ko­ji će bi­ti u fe­bru­a­ru. Pla­ni­ra­no je da op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va pot­pi­še spo­ra­zum s pet op­šti­na Bra­ti­slav­skog re­gi­o­na. To je mi­kro­re­gi­on ko­ji iz­la­zi na Du­nav, i da bu­du­ći pro­jek­ti s ko­ji­ma bu­de­mo kon­ku­ri­sa­li za fon­do­ve EU, bu­du pro­jek­ti ve­za­ni za du­nav­sku oba­lu. Op­šti­ne sa ko­ji­ma se pot­pi­su­je spo­ra­zum su Mi­lo­sla­vov, Ro­vin­ka, Ha­mu­li­a­ko­vo, Du­naj­ska Lu­žna i Ka­lji­ni­a­ko­vo”.
Pri­li­kom ove po­se­te, pa­zo­vač­ka de­le­ga­ci­ja pot­pi­sa­la je i pro­to­kol o sa­rad­nji op­šti­ne sa Udru­že­njem Pa­zov­ča­na u di­ja­spo­ri, a ta­ko­đe, uče­stvo­va­la je i na ve­li­kom Me­đu­na­rod­nom hu­ma­ni­tar­nom ba­za­ru ko­ji je oku­pio sve ze­mlje ko­je ima­ju svo­ja pred­stav­ni­štva u Slo­vač­koj. Po­sled­njeg da­na bo­rav­ka u Slo­vač­koj, de­le­ga­ci­ja je ima­la i sa­sta­nak sa pred­stav­nci­ma Pri­vred­ne ko­mo­re Bra­ti­slav­skog re­gi­o­na.
– S ob­zi­rom da je sko­ro pre­zen­to­van “Bi­znis por­tal” op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, gde se na ade­kva­tan na­čin pre­zen­tu­je šta to pri­vre­da u na­šoj op­šti­ni ima da po­nu­di, a nu­di mno­go, na ta­kav na­čin će­mo mo­ći da po­ve­že­mo i umre­ži­mo na­še pri­vred­ni­ke sa pri­vred­ni­ci­ma Bra­ti­slav­skog re­gi­o­na – re­kao je pred­sed­nik Go­ran Jo­vić.
Ina­če, po­se­ta Slo­vač­koj Re­pu­bli­ci za de­le­ga­ci­ju sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne bi­la je rad­na jer je pro­te­kla u us­po­sta­vlja­nju broj­nih kon­ta­ka­ta, pred­sta­vlja­nju op­šti­ne u pra­vom smi­slu re­či kao op­šti­ne bi­zni­sa i spor­ta i pro­du­blji­va­nju sta­rih pri­ja­telj­sta­va.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: