• sreda, 17. jul 2024.
Čo­vek skri­ven u ala­tu
Crna hronika
0 Komentara

Čo­vek skri­ven u ala­tu

21. decembar 2011. godine

Ske­ner ot­krio čo­ve­ka u ala­tu

Batrovci – U dva odvo­je­na slu­ča­ja, ca­ri­ni­ci su na Ba­trov­ci­ma ot­kri­li još osam ile­gal­nih imi­gra­na­ta. Naj­pre je pro­šlog če­tvrt­ka, pri­li­kom pre­gle­da ka­mi­o­na tur­skih re­gi­star­skih ozna­ka mo­bil­nim ske­ne­rom, ot­kri­ven je je­dan tur­ski dr­ža­vlja­nin u po­ku­ša­ju da  ile­gal­no pre­đe dr­žav­nu gra­ni­cu. Pri­li­kom ske­ni­ra­nja i ob­ra­de sli­ke uoče­no je da se jed­na oso­ba na­la­zi sa­kri­ve­na u pri­ruč­nom san­du­ku za alat ka­mi­o­na ko­ji je pre­vo­zio na­me­štaj na re­la­ci­ji Tur­ska – Fran­cu­ska.

Ot­kri­ve­ni me­đu ko­tu­ro­vi­ma ži­ce

Po­tom je u ne­de­lju spre­če­no se­dam ile­gal­nih imi­gra­na­ta da ile­gal­no pre­đu dr­žav­nu gra­ni­cu.
Vo­zač ka­mi­o­na M.P je pri­ja­vio da je na pri­ko­li­ci ka­mi­o­na ošte­će­no ca­rin­sko obe­lež­je na­kon če­ga su ca­ri­ni­ci u sa­rad­nji sa po­li­ci­jom iz­vr­ši­li de­talj­nu kon­tro­lu vo­zi­la i me­đu ko­tu­ro­vi­ma li­ma ko­ji su pre­vo­že­ni za Re­pu­bli­ku Slo­ve­ni­ju ot­kri­li se­dam av­ga­ni­stan­skih dr­ža­vlja­na. Oni su pre­da­ti po­li­ci­ji, a vo­zač je na­kon da­te iz­ja­ve na­sta­vio put.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: