• četvrtak, 18. jul 2024.
Vo­do­vod i Bi­bli­o­te­ka  do­bi­li no­vog di­rek­to­ra
Stara Pazova
0 Komentara

Vo­do­vod i Bi­bli­o­te­ka do­bi­li no­vog di­rek­to­ra

16. novembar 2011. godine

Sed­ni­ca SO Sta­ra Pa­zo­va

Na 33. sed­ni­ci op­štin­skog par­la­man­ta u Sta­roj Pa­zo­vi od 2. no­vem­bra za no­vog di­rek­to­ra JP “Vo­do­vod i kna­li­za­ci­ja” Sta­ra Pa­zo­va ime­no­van je Jo­vo Bje­lić, pri­vred­nik i ne­stra­nač­ka lič­nost iz No­ve Pa­zo­ve ume­sto Ja­ro­sla­va Hre­bi­ka zbog nje­go­vog a na me­sto na­rod­nog po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni Sr­bi­je. I Na­rod­na Bi­bli­o­te­ka “Do­si­tej Ob­ra­do­vić” do­bi­la je no­vog di­rek­to­ra jer je do­sa­da­šnji Rat­ko Čo­la­ko­vić do­sta­vio Skup­šti­ni op­šti­ne iz­ja­vu o is­pu­nje­nju uslo­va za od­la­zak u sta­ro­snu pen­zi­ju. Za no­vog di­rek­to­ra ime­no­va­na je Mir­ja­na Ža­ku­la isto­ri­čar umet­no­sti iz Sta­re Pa­zo­ve.
Na ovoj, vi­še­ča­sov­noj sed­ni­ci vla­da­ju­ća ve­ći­na pri­hva­ti­la je Iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju bu­dže­ta op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va za pe­ro­i­od ja­nu­ar-sep­tem­bar 2011. go­di­ne, i ako su od­bor­ni­ci opo­zi­ci­o­ne SRS ima­li naj­vi­še pri­med­bi na ovu tač­ku dnev­nog re­da. Od­bor­ni­ci po­zi­ci­je usvo­ji­li su niz od­lu­ka kao što su : Od­lu­ka o usva­ja­nju Re­gi­o­nal­nog pla­na upra­vlja­nja ot­pa­dom za op­šti­ne In­đi­ja, Irig, Ru­ma, Srem­ski Kar­lov­ci, Šid, Sta­ra Pa­zo­va i Pe­ćin­ci, Od­lu­ku o mre­ži osnov­nih ško­la na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, Od­lu­ku o iz­me­ni Od­lu­ke o osni­va­nju Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i Od­lu­ku o utvr­đi­va­nju na­zi­va uli­ca u No­voj Pa­zo­vi. Do­net je za­klju­čak o da­va­nju mi­šlje­nja na pro­me­nu ka­ta­star­skih op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va i Sta­ri Ba­nov­ci i pri­hva­će­ne in­for­ma­ci­je o že­tvi i bro­ju uče­ni­ka u osnov­nim ško­la­ma u ovoj škol­skoj go­di­ni, a do­ne­to je i Re­še­nje o obra­zo­va­nju Ko­mi­si­je za iz­ra­du go­di­šnjeg pro­gra­ma za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni. Iz­me­ne pre­tr­pe­li su uprav­ni od­bo­ri, Do­ma zdra­vlja iz re­do­va za­po­sle­nih, Vo­do­vo­da iz re­do­va osni­va­ča i PU “Po­le­ta­rac” iz re­do­va ro­di­te­lja. Do­šlo je i do iz­me­na sa­sta­va škol­skih od­bo­ra iz sa­sta­va ro­di­te­lja u OŠ “Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki” Sta­ra Pa­zo­va, Gim­na­zi­ji “Bran­ko Ra­di­če­vić”, Eko­nom­sko-tr­go­vin­skoj ško­li “Vuk Ka­ra­džić”, OŠ “Ni­ko­la Te­sla” No­vi Ba­nov­ci i OŠ “He­roj Jan­ko Čme­lik” Sta­ra Pa­zo­va.
Na ovoj sed­ni­ci iza­bra­na su i dva čla­na Op­štin­skog ve­ća i po­tvr­đen pre­sta­nak man­da­ta od­bor­ni­ku Bo­ri­su Mu­ti­ću zbog pod­ne­te ostav­ke. Na zah­tav pred­la­ga­ča (Op­štin­sko ve­će) s dnev­nog re­da su po­vu­če­ni pred­lo­zi od­lu­ka o Pla­nu ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je Sur­du­ka i od­re­đi­va­nju ma­tič­nih pod­ruč­ja na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne. Vla­da­ju­ća ve­ći­na ni­je pri­hva­ti­la pred­lo­ge opo­zi­ci­o­ne SRS da se u dnev­ni red uvr­ste tač­ke ko­je se od­no­se na sta­vlja­nje van sna­ge Od­lu­ke o Da­nu op­šti­ne, kao i od­lu­ka o iz­ra­di Pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je dru­gog i če­tvr­tog cen­tral­nog blo­ka u Sta­roj Pa­zo­vi, do­no­še­nje Od­lu­ke o raz­re­še­nju di­rek­to­ra “Ur­ba­ni­zma”, pru­ža­nje po­dr­ške i prav­ne po­mo­ći ma­njin­skim ak­ci­o­na­ri­ma u pred­u­ze­ći­ma “Cen­tro­sre­ma”, utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti re­sor­nog or­ga­na Op­štin­ske upra­ve za ne­iz­vr­še­nje re­še­nja gra­đe­vin­skog in­spek­to­ra o vra­ća­nju u pr­vo­bit­no sta­nje ho­te­la “Srem” u Sta­roj Pa­zo­vi i po­kre­ta­nje po­stup­ka pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma za utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti di­rek­to­ra Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Da­kle, sve ove pred­lo­ge ra­di­ka­la od­bor­ni­ci po­zi­ci­je su od­bi­li, a sed­ni­ca je pre­du­go tra­ja­la, vi­še od 12 sa­ti jer su od­bor­ni­ci SRS, sko­ro svi po­na­o­sob iz­no­si­li svo­je pri­med­be na za­pi­snik s pret­hov­ne sed­ni­ce, ras­prav­ljli o dnev­nom re­du po svim tač­ka­ma, obra­zla­ga­li de­talj­no svo­je pred­lo­ge i iza­zi­va­li re­pli­ke na ko­je su od­go­va­ra­li pred­sed­nik SO Mi­loš Cr­no­mar­ko­vić i nje­gov za­me­nik Sr­đan Stan­ko­vić, i če­sto re­kla­mi­ra­li po­vre­du Po­slov­ni­ka.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: