• četvrtak, 18. jul 2024.
Vi­še od 300 uče­sni­ka 
Sport
0 Komentara

Vi­še od 300 uče­sni­ka 

10. novembar 2011. godine

De­talj s tak­mi­če­nja u me­šo­vi­toj od­boj­ci

Sremska Mitrovica – No­vi ci­klus sport­skih nad­me­ta­nja uče­ni­ka osnov­nih i sred­njih ško­la u okvi­ru  sed­mog po re­du Ku­pa to­le­ran­ci­je, ko­ji or­ga­ni­zu­je Po­kra­jin­ska vla­da uz fi­na­nij­sku po­dr­šku Vla­de Ma­đar­ske, po­čeo je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u če­tvr­tak, 27. ok­to­bra kva­li­fi­ka­ci­o­nim tak­mi­če­njem za Srem­ski okrug. Uče­sni­ci-spor­ti­sti iz svih srem­skih op­šti­na tak­mi­či­li su se u sto­nom te­ni­su, ko­šar­ci, ma­lom fud­ba­lu i me­šo­vi­toj od­boj­ci, a na­stu­pi­lo je oko 300 uče­ni­ka osnov­nih i sre­de­njih ško­la iza svih srem­skih op­šti­na.
Po­dr­šku or­ga­ni­za­ci­ji ove ma­ni­fe­sta­ci­je ta­ko­đe su pru­ži­li i Po­kra­jin­ski sa­vez za škol­ski sport, kao i Grad­ska upra­va za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Ce­re­mo­ni­jal sve­ča­nog otva­ra­nja oba­vljen je u Po­slov­no-sport­skom cen­tru „Pin­ki“, a za­tim su or­ga­ni­zo­va­na tak­mi­če­nja. U pro­gra­mu sve­ča­nog otva­ra­nja na­stu­pi­li su deč­ji an­sambl Kul­tur­no-umet­nič­kog dru­štva „Bran­ko Ra­di­če­vić“ i Deč­ji hor „Pi­no­kio“.
Uče­sni­ke tak­mi­če­nja po­zdra­vio je naj­pre pred­sed­nik  Po­kra­jin­skog sa­ve­za za škol­ski sport Mi­lo­rad Iv­ko­vić, dok je tak­mi­če­nje otvo­ri­la na­čel­ni­ca Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport Zo­ri­ca Ga­špar.
Kup to­le­ran­ci­je or­ga­ni­zu­je se u se­dam voj­vo­đan­skih gra­do­va, a cilj mu je afir­ma­ci­ja mul­ti­kul­tu­ral­no­sti i mul­ti­e­tič­no­sti u ovoj sre­di­ni.
Re­zul­ta­ti – ko­šar­ka, omla­din­ke: 1. „Dra­gi­nja Nik­šić“, Srem­ska Mi­tro­vi­ca; ko­šar­ka omla­din­ci: 1. Gim­na­zi­ja, Sta­ra Pa­zo­va; ma­li fud­bal: 1. OŠ „Sve­ti Sa­va“, No­va Pa­zo­va; sto­ni te­nis:1. OŠ „Mi­li­ca Sto­ja­di­no­vić Srp­ki­nja“, Vrd­nik; me­šo­vi­ta od­boj­ka: 1. SŠ „Vuk Ka­ra­džić“, Sta­ra Pa­zo­va.
Srem­ska Mi­tro­vi­ca bi­će sa­da pr­vi put do­ma­ćin i fi­na­la Ku­pa to­le­ran­ci­je, ko­je će se odr­ža­ti 10.  i 11. no­vem­bra, a na nje­mu će  na­stu­pi­ti naj­bo­lji u ekip­noj i po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji u ovo­go­di­šnjem ci­klu­su tak­mi­če­nja.

S.Lov­ča­nin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: