• četvrtak, 18. jul 2024.
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Uru­če­ni klju­če­vi vla­sni­ci­ma tri ku­će

1. novembar 2011. godine

Če­stit­ke za use­lje­nje

Pred­stav­ni­ci Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ne­mač­ke ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „HELP“, UN­HCR-a i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sve­ča­no su uru­či­li klju­če­ve ko­ri­sni­ci­ma tri mon­ta­žne ku­će  u La­ćar­ku ko­je su sa­gra­đe­ne u okvi­ru pro­jek­ta „Po­dr­ška iz­be­glim i in­ter­no ra­se­lje­nim li­ci­ma u Sr­bi­ji“.
Reč je o pro­jek­tu ko­ji je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­ja, a re­a­li­zo­vao „HELP“, u sa­rad­nji sa Gra­dom Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ko­me­sa­ri­ja­tom i UN­HCR-om. Pro­je­kat se re­a­li­zu­je u pet gra­do­va u Sr­bi­ji, a do­na­ci­ja Evrop­ske uni­je za ovaj pro­je­kat iz­no­si pri­bli­žno mi­li­on evra. Vred­nost pro­jek­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci iz­no­si vi­še od 200 hi­lja­da evra, pri če­mu je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va uče­stvo­va­la sa 23.625 evra.
Ka­ko je re­kao gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić ovo je sa­mo na­sta­vak  do­bre sa­rad­nje Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce, or­ga­ni­za­ci­je „HELP“ i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i do­dao:
– Ve­o­ma sam sre­ćan što smo mo­gli da po­mog­ne­mo u re­a­li­za­ci­ji ova­kvog pro­jek­ta ko­ji mno­go zna­či za po­ro­di­cu ko­ja ima ma­lu de­cu i ko­joj tek pred­sto­ji da­lji raz­voj.
Pred­stav­nik re­pu­blič­kog Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Vla­dan Ha­džić is­ta­kao je da na pod­ruč­ju mi­tro­vač­ke op­šti­ne pre­ma po­pi­su iz 1996. go­di­ne bi­lo 19.000 iz­be­gli­ca, dok ih sa­da ima oko 1.900.

Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra

– Ovo je je­dan od na­či­na re­ša­va­nja stam­be­nog pro­ble­ma iz­be­gli­ca, u če­mu smo ve­li­ku po­dr­šku i raz­u­me­va­nje ima­li od or­ga­ni­za­ci­je „HELP“ i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca – re­kao je Ha­džić.
Ti­mo Šte­gel­man, re­gi­o­nal­ni pred­stav­nik or­ga­ni­za­ci­je „HELP“, re­kao je da su oni, ta­ko­đe, po­dr­ža­li i 43 po­ro­di­ce sa pod­ruč­ja mi­tro­vač­ke op­šti­ne, ko­ji­ma je u okvi­ru istog pro­jek­ta is­po­ru­čen gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za za­vr­še­tak ili adap­ta­ci­ju stam­be­nih obje­ka­ta.
Vla­snik no­vo­i­zgra­đe­ne ku­će, Dra­gan Bo­jić za­hva­lio se na do­na­ci­ji i re­kao da je za čla­no­ve nje­go­ve po­ro­di­ce, su­pru­gu i dvo­je de­ce, ovo ve­li­ki dan, s ob­zi­rom na to da su pro­te­klih 16 go­di­na bi­li pod­sta­na­ri.

S. M.-M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: