• ponedeljak, 11. decembar 2023.
Kultura
0 Komentara

“Pe­snič­ki Srem” na dla­nu

1. novembar 2011. godine

Prof. dr Pe­tar Mi­lo­sa­vlje­vić (u sre­di­ni) na knji­žev­noj ve­če­ri u Be­o­či­nu

Pred­sta­vlja­njem an­to­lo­gi­je Pe­snič­ki Srem i scen­skog re­si­ta­la Slu­žba sve­tim Bran­ko­vi­ći­ma, ko­je je  pri­re­dio prof. dr Pe­tar Mi­lo­sa­vlje­vić, 11. ok­to­bra, u ve­li­koj skup­štin­skoj sa­li, za­po­če­le su sve­ča­no­sti po­sve­će­ne Da­nu op­šti­ne Be­o­čin. O stva­ra­la­štvu na­šeg is­tak­nu­tog te­o­re­ti­ča­ra, me­to­do­lo­ga i isto­ri­ča­ra knji­žev­no­sti go­vo­ri­li su Se­ku­la Pe­tro­vić, knji­žev­nik i Du­šan Po­zna­no­vić, ured­nik kul­tur­ne ru­bri­ke “Srem­skih no­vi­na”, ko­ji se osvr­nuo i na po­čet­ke iz­la­že­nja na­šeg li­sta, 1961- 62. go­di­ne, ka­da je Mi­lo­sa­vlje­vić ure­đi­vao stra­ni­ce kul­tu­re. Prof. dr Pe­tar Mi­lo­sa­vlje­vić ob­ja­snio je be­o­čin­skim po­što­va­o­ci­ma knji­žev­no­sti da je knji­ga Pe­snič­ki Srem pro­is­te­kla iz nje­go­va vi­še­tom­ne An­to­lo­gi­je srp­ske po­e­zi­je.
Iza­bra­ne sti­ho­ve iz srem­ske pe­snič­ke an­to­lo­gi­je, me­đu ko­ji­ma i one La­ze Ko­sti­ća, Zma­ja i Jo­va­na Gr­či­ća Mi­len­ka, go­vo­ri­li su glum­ci Ama­ter­skog po­zo­ri­šta KUD “Bri­le” Rat­ka Du­lić, Ran­ko Si­mić i De­jan Ko­sta­di­no­vić.

D. P.
Sni­mio: Og­njen Ade­mov­ski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: