• ponedeljak, 15. jul 2024.
Kultura
0 Komentara

Ključ uspe­ha – lju­bav pre­ma ama­te­ri­zmu

1. novembar 2011. godine

Alek­san­der Ba­ko u pred­sta­vi „Krč­ma na glav­nom dru­mu“

Stara Pazova – Kao glu­mac ama­ter po­čeo je u slo­vač­kom Po­zo­ri­štu “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” u Sta­roj Pa­zo­vi 1985. go­di­ne s deč­jom pred­sta­vom “Pi­pi du­ga ča­ra­pa” i od ta­da, sva­ke go­di­ne ak­tiv­no uče­stvu­je u po­zo­ri­šnim pred­sta­va­ma bi­lo kao glu­mac ili re­di­telj. – Imao sam tu sre­ću da od­mah dru­ga pred­sta­va “Kr­va­va svad­ba” ko­ju je re­ži­rao Mi­ro­slav Ben­ka i u ko­joj sam do­bio glav­nu ulo­gu bu­de vi­so­ko ran­gi­ra­na na Voj­vo­đan­skoj smo­tri, kao i uče­šće na Re­pu­blič­koj smo­tri i to je bio po­če­tak mog opre­de­lje­nja pre­ma glu­mi  – se­ća se Alek­san­der Ba­ko, ovo­go­di­šnji naj­bo­lji glu­mac ama­ter u Sr­bi­ji.
Na Re­pu­blič­koj smo­tri ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sr­bi­je 2011. u Ku­li Ba­ko je pri­zna­nje naj­bo­ljeg glum­ca ama­te­ra po­neo dru­gi put. Pr­vi put to je bi­lo 2000. go­di­ne s pred­sta­vom “He­ro­ji” ko­ju je re­ži­rao Mi­ro­slav Ben­ka. I ta­ko, re­đa­le su se pred­sta­ve (njih 15) u ko­ji­ma je Ba­ko bio glu­mac, a ka­da je 1992. go­di­ne Po­zo­ri­šte VHV osta­lo bez re­di­te­lja po­što je Mi­ro­slav Ben­ka oti­šao na ne­ko­li­ko go­di­na kao gost da ra­di u Slo­vač­koj, Alek­san­der je kre­nuo i u re­di­telj­ski po­sao. Naj­pre je sa Zden­kom Ko­ži­kom na­pra­vio re­print pred­sta­ve “Ne­sreć­na Ka­fi­na” ko­ju je Ben­ka re­ži­rao osam­de­se­tih, s no­vom po­stav­kom glu­ma­ca, a za­tim, ob­no­vi­li su i Ben­ki­nu pred­sta­vu “SOS – spa­si­te na­še du­še”. Re­di­telj­ska sa­zna­nja upot­pu­nio je na se­mi­na­ri­ma u Slo­vač­koj i od 1993. po­čeo je da re­ži­ra sa­mo­stal­no. Pr­va pred­sta­va bi­la je “Tre­se­ti­šte”, ve­o­ma uspe­šna, ko­ja je sti­gla do Re­pu­blič­ke smo­tre u Ku­li. – Iako ni­smo bi­li me­đu tri naj­bo­lje, do­bi­li smo na­gra­de za glu­mač­ko ostva­re­nje i to je bio je­dan od raz­lo­ga što sam na­sta­vio i da­lje da se ba­vim re­ži­jom i kao re­di­telj na­pra­vio  16 po­zo­ri­šnih pred­sta­va – pri­ča Ba­ko.
Ve­li­kih uspe­ha je bi­lo i sa deč­jim pred­sta­va­ma. “Pri­ča o Bu­du­ljin­če­ku” bi­la je naj­bo­lja na Slo­vač­koj smo­tri “3 pu­ta Đ” u Sta­roj Pa­zo­vi, a pred­sta­va “Dnev­nik Ane Frank” je 1994. go­di­ne za­u­ze­la ter­će me­sto na Re­pu­blič­kom fe­sti­va­lu. “Dva­de­set mi­nu­ta sa an­đe­lom” i “Poslednja prepreka” su pred­sta­ve ko­je su osvo­ji­le pr­va me­sta na Ma­lim sce­na­ma u Voj­vo­di­ni. Pred­sta­va “Ma­ra­ton­ci tr­če po­ča­sni krug” bi­la je tre­će­pla­si­ra­na u Re­pu­bli­ci, a on­da s pred­sta­vom “Sa­bir­ni cen­tar” 2007. go­di­ne, do­la­ze pot­pu­ni us­pe­si.

Do­de­la pri­zna­nja u Ku­li 2011.

– Pr­vi put sam bio pro­gla­šen za naj­bo­ljeg re­di­te­lja i sce­no­gra­fa na Re­pu­blič­koj smo­tri ta­ko da sam, ta­da i ka­sni­je us­peo da ob­je­di­nim na­gra­de za naj­bo­ljeg glum­ca, re­di­te­lja i naj­bo­ljeg sce­no­gra­fa. Ta­ko­đe, i ove go­di­ne sam do­bio na­gra­du za naj­bo­ljeg glum­ca ama­te­ra Sr­bi­je za 2011. go­di­nu.
– Sve te na­gra­de na za­slu­žu­jem sa­mo ja, ne­go i ce­la glu­mač­ka i teh­nič­ka eki­pa. Kao re­di­telj imao sam ja­ko do­bru sa­rad­nju sa svim glum­ci­ma i ce­lom teh­nič­kom eki­pom i ono što je za­ni­mlji­vo VHV je i da­lje ama­ter­sko Po­zo­ri­šte, i svi smo jed­na­ki i svi se tru­di­mo da sva­ka pred­sta­va bu­de pro­fe­si­o­nal­no ura­đe­na i da za to ni­ko ne do­bi­ja ni­ka­kav no­vac, bez da ula­že svo­je sr­ce, vo­lju i lju­bav u to .
Ba­ko ni­je ra­dio sa­mo u Sta­roj Pa­zo­vi. Igrao je u Ki­sa­ču, Bač­kom Pe­trov­cu, Ru­mi…Uče­stvo­vao je sa eki­pom iz Sta­re Pa­zo­ve u Ku­stu­ri­či­nom fil­mu “Cr­na mač­ka be­li ma­čor” i sem po­zo­ri­šnog ama­te­ri­zma pi­sao je i re­ži­rao ra­dio dra­me, ske­če­ve …Ključ uspe­ha je u lju­ba­vi pre­ma to­me.

G.Maj­sto­ro­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: