• četvrtak, 18. avgust 2022.
Di­jag­no­sti­ka ključ­na  za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja
Zabava
0 Komentara

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

10. novembar 2011. godine

Okru­gli sto: Od­nos gra­đa­na Sr­bi­je pre­ma zdra­vlju

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce go­vo­re dru­ga­či­je. Ovo je sa­op­šte­no iz Kom­pa­ni­je Fi­lips, ko­ja je ob­ja­vi­la re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja na te­mu od­no­sa gra­đa­na Sr­bi­je pre­ma zdra­vlju. Pred­sta­vlje­no is­tra­ži­va­nje deo je stu­di­je ko­ju je kom­pa­ni­ja Fi­lips po­vo­dom obe­le­ža­va­nja 120 go­di­na po­sto­ja­nja spro­ve­la u de­set ze­ma­lja u re­gi­o­nu. U Sr­bi­ji, is­tra­ži­va­nje je to­kom ju­la ove go­di­ne, na re­pre­zen­ta­tiv­nom uzor­ku ura­di­la agen­ci­ja za is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja CE­SID.
Po­da­ci iz is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da 23% is­pi­ta­ni­ka (že­ne 24%, mu­škar­ci 22%) bri­ne o kar­di­o­va­sku­lar­nim bo­le­sti­ma i sr­ča­nom uda­ru, dok u pro­se­ku 3,5% (že­ne 5%, mu­škar­ci 2%) sma­tra on­ko­lo­ška obo­lje­nja kao po­ten­ci­jal­nu pret­nju u na­red­nih 5 go­di­na. Na­su­prot to­me, po­da­ci In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje, „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut”, po­ka­zu­ju da ima mno­go vi­še raz­lo­ga za bri­gu, jer je sko­ro 55% smrt­nih slu­ča­je­va uzro­ko­va­no kar­di­o­va­sku­lar­nim bo­le­sti­ma, dok je vi­še od 20% uzro­ko­va­no on­ko­lo­škim obo­lje­nji­ma.
Re­zul­ta­ti an­ke­te po­ka­zu­ju ta­ko­đe da čak 24% is­pi­ta­ni­ka uop­šte ne­ma svest o opa­sno­sti­ma od bi­lo ka­kvih obo­lje­nja, dok sa­mo 1% is­pi­ta­ni­ka bri­ne mo­guć­nost gu­bit­ka vi­da, a sve­ga 8% bo­le­sti lo­ko­mo­tor­nog si­ste­ma.
Pre­ko 57% is­pi­ta­nih mi­sli da ne po­sto­ji do­volj­no teh­no­lo­gi­je za ra­nu di­jag­no­zu i le­če­nje u Sr­bi­ji, a čak 71% ve­ru­je da sa­vre­me­na di­jag­no­za mo­že pro­du­ži­ti ži­vot.
„Mo­ra­će­mo da raz­vi­je­mo si­ste­me ko­ji pod­sti­ču ak­tiv­no uče­šće u pre­ven­ci­ji, pre­gle­du i ra­noj di­jag­no­sti­ci, kao i pre­la­že­nje sa zdrav­stve­nog si­ste­ma ori­jen­ti­sa­nog na bol­ni­ce, na si­stem ori­jen­ti­san na pa­ci­jen­te. Zdrav­stvo po­či­nje sa raz­u­me­va­njem ljud­skih po­tre­ba i za­to je Fi­lips i ra­dio ovu an­ke­tu u Sr­bi­ji“, do­dao je Mi­ro­slav Ša­ban, di­rek­tor sek­to­ra za ra­di­o­lo­šku opre­mu kom­pa­ni­je Fi­lips za ju­go­i­stoč­nu Evro­pu.
Ša­ban je ta­ko­đe ob­ja­snio za­o­kru­že­ni pri­stup le­če­nju bo­le­sti ko­ji po­či­nje od po­tre­ba pa­ci­jen­ta i pru­ža­la­ca zdrav­stve­nih uslu­ga, jer raz­u­me­va­nje nji­ho­vih is­ku­sta­va mo­že da omo­gu­ći pro­na­la­že­nje naj­po­god­ni­jih re­še­nja. Za­to Fi­lips po­sma­tra zdrav­stvo kroz upra­vo ta­kav za­o­kru­že­ni pri­stup ko­ji uklju­ču­je: pre­ven­ci­ju, pre­gled, di­jag­no­zu, le­če­nje, upra­vlja­nje i nad­zor. Ova­kav pri­stup omo­gu­ća­va po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta zdrav­stva i sma­nje­nje tro­ško­va, jer ino­va­ci­je ko­je Fi­lip­so­vi struč­nja­ci kre­i­ra­ju je­su su od zna­ča­ja i pa­ci­jen­ti­ma i pru­ža­o­ci­ma zdrav­stve­nih uslu­ga.

S.N.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: