• petak, 12. jul 2024.
Pred­sta­vlje­ni tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li
Šid
0 Komentara

Pred­sta­vlje­ni tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li

12. oktobar 2011. godine

Predsednica u poseti Sajmu

Na­stu­pom Srp­skog kul­tur­no umet­nič­kog dru­štva „Sve­ti Sa­va“ i Tam­bu­ra­škog or­ke­stra, Op­šti­na Šid je pred­sta­vi­la svoj tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal na pro­šlo­ne­delj­nom Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du. Pr­vi dan bio je po­sve­ćen stva­ra­la­štvu sli­ka­ra Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća i Ili­je Ba­ši­če­vi­ća Bo­si­lja, a u okvi­ru pro­jek­ta „Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“ Me­sna za­jed­ni­ca Er­de­vik svr­sta­na je u dru­gu gru­pu se­la ko­ja ima­ju po­ten­ci­ja­la za raz­voj tu­ri­zma. Ta­ko­đe je pri­ka­zan i film o tu­ri­stič­koj po­nu­di op­šti­ne. Pred­sed­ni­ca Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, u prat­nji svo­jih sa­rad­ni­ka, ob­i­šla je šid­ski štand i re­kla da „Šid, grad dva sli­ka­ra“ je­ste ne­što sa či­me Šid mo­že da pri­vu­če mno­go tu­ri­sta, te da je to ono po če­mu je op­šti­na pre­po­zna­tlji­va u Voj­vo­di­ni i Sr­bi­ji. Mi­ro­slav Ja­nj, di­rek­tor Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Op­šti­ne Šid re­kao je da nji­ho­va na­me­ra da sa stra­te­gi­jom na­stu­pa na saj­mo­vi­ma pri­vu­ku vi­še hi­lja­da go­sti­ju u ove kra­je­ve.

Štand Opštine Šid

Bi­la je to pri­li­ka da se po­se­ti­o­ci­ma pred­sta­vi i žen­sko et­no stva­ra­la­štvo broj­nih udru­že­nja že­na sa pod­ruč­ja op­šti­ne, kao i pro­iz­vod­nja vi­na, s ob­zi­rom da je i Šid do­bio svo­je me­sto na kar­ti vin­skih pu­te­va.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: