• nedelja, 14. jul 2024.
Naj že­na Sre­ma
Šid
0 Komentara

Naj že­na Sre­ma

14. oktobar 2011. godine

Uru­či­va­nje pri­zna­nja

Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, kao is­tak­nu­ti jav­ni i po­li­tič­ki rad­nik, do­bit­nik je ovo­go­di­šnjeg pri­zna­nja „Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić“ u ka­te­go­ri­ji “Naj že­na Sre­ma“. Ovo pri­zna­nje, ko­je se  već tra­di­ci­o­nal­no do­de­lju­je naj­u­spe­šni­jim pri­vred­ni­ci­ma, po­je­din­ci­ma i fir­ma­ma ko­ji do­pri­no­se raz­vo­ju Sr­bi­je, do­de­lje­no je pro­te­kle ne­de­lje u Sta­roj Pa­zo­vi.
„Tri go­di­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić uspe­šno vo­di lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u Ši­du i za­slu­že­no je po­ne­la la­ska­vo pri­zna­nje, ko­je se sa­sto­ji od Po­ve­lje i zlat­ni­ka sa li­kom ka­pe­ta­na Mi­še. Pri­zna­nje se do­de­lju­je u okvi­ru pro­jek­ta „Put ka vr­hu“, ko­ji za­jed­nič­ki re­a­li­zu­ju Fa­kul­tet teh­nič­kih na­u­ka No­vi Sad i Me­dia In­vent iz No­vog Sa­da, pod po­kro­vi­telj­stvom Pri­vred­ne ko­mo­re Voj­vo­di­ne i uz struč­nu po­moć Re­gi­o­nal­ne pri­vred­ne ko­mo­re Srem”, sto­ji u obra­zlo­že­nju struč­nog ži­ri­ja, ko­jim je pre­se­da­vao prof. dr Ili­ja Ćo­sić, de­kan Fa­kul­te­ta teh­nič­kih na­u­ka No­vi Sad. On je oce­nio da  re­zul­ta­ti šid­ske op­šti­ne i pred­sed­ni­ce Op­šti­ne Šid ne sa­mo da za­slu­žu­ju, ne­go i do­pri­no­se ugle­du ove vred­ne na­gra­de.
Ne skri­va­ju­ći za­do­volj­stvo za na­gra­đe­ni rad i do­bi­ja­nje pri­zna­nja “Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić“, ko­je je jed­no  od naj­u­gled­ni­jih pri­zna­nja u Sr­bi­ji, pred­sed­ni­ca  Cvjet­ko­vić re­kla je da je sva­ko pri­zna­nje ve­li­ka od­go­vor­nost da još bo­lje, di­na­mič­ni­je i efi­ka­sni­je oba­vlja svoj po­sao.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: