• nedelja, 14. jul 2024.
Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju
Hronika | Šid
0 Komentara

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

6. maj 2011. godine

Sastanak sa predsednicom Opštine

Šid – Pro­te­klog če­tvrt­ka Op­šti­nu Šid je po­se­ti­la de­le­ga­ci­ja Sa­ve­za Ru­si­na i Ukra­ji­na­ca u Sr­bi­ji i to: Le­o­na Vi­slav­ski, po­kra­jin­ska po­sla­ni­ca, Bog­dan Vi­slav­ski pred­sed­nik Sa­ve­za Ru­si­na i Ukra­ji­na­ca u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, Jo­a­kim Hru­be­lja, pot­pred­sed­nik Sa­ve­za, Slav­ko Đu­đar, se­kre­tar Sa­ve­za i De­jan Bo­balj, pred­sed­nik MZ Bi­kić Do.

Te­ma raz­go­vo­ra sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne Na­ta­šom Cvjet­ko­vić bi­la je us­po­sta­vlja­nje pri­vred­ne i kul­tur­ne sa­rad­nje šid­ske op­šti­ne sa op­šti­na­ma u Istočnoj Slo­vač­koj, gde ve­ćin­sko sta­no­vi­štvo pri­pa­da ru­sin­skoj na­ci­o­nal­noj za­jed­ni­ci. Sa­rad­nja Ši­da sa op­šti­na­ma u Is­toč­noj Slo­vač­koj već je ostva­re­na za­hva­lju­ju­ći pred­sed­ni­ku MZ Bi­kić Do De­ja­nu Bo­ba­lju ko­ji je stu­pio u kon­takt i ostva­rio po­se­tu Ba­ra­de­jo­vu i Sta­ra Lju­bo­vlja, me­sti­ma u Is­toč­noj Slo­vač­koj, po­ve­zi­va­ju­ći kul­tur­no – umet­nič­ka dru­štva iz Sr­bi­je i Slo­vač­ke.

Pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić is­ta­kla je da je sva­ki vid pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje do­bar, da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­dr­ža­va ta­kve ob­li­ke  sa­rad­nje i do­da­la:

– Mi smo mul­ti­et­nič­ka sre­di­na i po­seb­ni smo po to­me što po­štu­je­mo raz­li­či­to­sti. Pra­vo je bo­gat­stvo što sve na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne ra­de na oču­va­nju svo­je kul­tu­re, obi­ča­ja i kul­tur­ne ba­šti­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: