• ponedeljak, 22. jul 2024.
Na­si­lje nad de­com
Ruma
0 Komentara

Na­si­lje nad de­com

12. oktobar 2011. godine

Sa pred­sta­ve "Li­li­ka"

Na­si­lje nad de­com, u po­ro­di­ci ili van nje, do­bi­ja sve ve­će raz­me­re, o to­me sve­do­če po­da­ci zva­nič­nih dr­žav­nih or­ga­na, ali i “cr­ne hro­ni­ke” u elek­tron­skim i štam­pa­nim me­di­ji­ma. De­ci se naj­vi­še mo­že po­mo­ći kroz ozdra­vlje­nje po­ro­di­ce kao stu­ba dru­štva, po­ru­ka je struč­nja­ka.
Ovo su ak­cen­ti sa pro­šlo­ne­delj­ne tri­bi­ne u Ru­mi, u or­ga­ni­za­ci­ji ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je “Za zdrav ži­vot”, a na te­mu na­si­lja nad de­com.
U uvod­nom de­lu ve­če­ri pu­bli­ka je bi­la u pri­li­ci da vi­di mo­no­dra­mu “Li­li­ka” na­sta­lu po tek­stu Dra­go­sla­va Mi­haj­lo­vi­ća, u na­dah­nu­tom, stil­ski ujed­na­če­nom i na­da­sve uver­lji­vom iz­vo­đe­nju Ve­ri­ce Ni­ko­lić, glu­mi­ce iz Be­o­gra­da. Te­ma mo­no­dra­me je na­si­lje nad de­com, kao po­sle­di­ce iz te­me­lja po­lju­lja­nih od­no­sa u po­ro­di­ci, oka­rak­te­ri­sa­nih u al­ko­ho­li­zmu, pro­sti­tu­ci­ji, ver­bal­nom i fi­zič­kom zlo­sta­vlja­nju.
Tri­bi­nu je otvo­ri­la dr Sne­ža­na Bo­ja­nić-Sto­lić, po­se­ti­o­ci­ma se po­tom obra­tio na­rod­ni po­sla­nik Ne­nad Bo­ro­vić:
-Na ovu te­mu go­vo­ri­mo sve­sni te­ži­ne pro­ble­ma ko­ji je do­sti­gao glo­bal­ne raz­me­re i ši­ri se kao epi­de­mi­ja. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, 60 od­sto de­ce do­ži­vlja­va ne­ku vr­stu na­si­lja, naj­če­šći ob­lik je sek­su­al­no na­si­lje, sva­ko pe­to de­te to do­ži­vi, a sa­mo dva-tri od­sto tih slu­ča­je­va do­bi­je epi­log na su­du. Po­treb­no je da se u re­ša­va­nje ovih pro­ble­ma još vi­še uklju­če nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je, ak­ce­nat mo­ra bi­ti na zdra­voj po­ro­di­ci jer se 20 od­sto slu­ča­je­va na­si­lja od­no­si upra­vo na na­si­lje u po­ro­di­ci.
Na tri­bi­ni su go­vo­ri­li Ma­ri­ja Pe­tro­vić, NVO “Cen­tar za pro­ble­me de­te­ta” iz Be­o­gra­da, Dra­ga­na So­ća­nin, Udru­že­nje gra­đa­na “Ro­di­telj” iz Ze­mu­na i dr Oli­ver Vi­do­je­vić, de­či­ji psi­hi­ja­tar na In­sti­tu­tu za men­tal­no zdra­vlje u Be­o­gra­du.
-Ne po­sto­je nor­ma­ti­vi za ro­di­telj­stvo – ro­di­telj mo­že da bu­de sva­ko. Na­si­lje nad de­com u sve­tu je me­đu vo­de­ćim uzroč­ni­ci­ma in­va­lid­no­sti, ome­te­no­sti pa i smr­ti. Dru­štve­na de­ša­va­nja se lo­me na po­ro­di­ci, zbog pre­za­u­ze­to­sti po­slom, dru­ga­či­ja je sa­da ulo­ga ro­di­te­lja. Zlo­sta­vlja­nja ne­ma sa­mo u po­ro­di­ci, već i me­đu de­com, iz­me­đu de­ča­ka i de­voj­či­ca, de­voj­či­ca i de­voj­či­ca, de­ce nad sta­rim oso­ba­ma. U sve­mu ovo­me ve­li­ka je ulo­ga me­di­ja – u iz­ve­šta­va­nju na ovu te­mu če­sto se pri­be­ga­va sen­za­ci­o­na­li­zmu, ne po­štu­je se do­volj­no iden­ti­tet de­ce-re­kao je dr Vi­do­je­vić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: