• ponedeljak, 22. jul 2024.
Bo­lje spro­vo­di­ti pro­gram  ne­go pla­ća­ti od­šte­te
Inđija
0 Komentara

Bo­lje spro­vo­di­ti pro­gram ne­go pla­ća­ti od­šte­te

12. oktobar 2011. godine

Monika Brukner u Inđiji

Inđija – Na uli­ca­ma ih ima stal­no, ma­nje ili vi­še. Do­la­zi je­sen, vi­ken­da­ši se vra­ća­ju ku­ća­ma pa je za oče­ki­va­ti da ih i u ata­ri­ma bu­de vi­še. Pas na uli­ci, bez vla­sni­ka, iza­zi­va strah kod lju­di, čo­por pa­sa pa­ni­ku. Ne bez raz­lo­ga. Otu­da su psi lu­ta­li­ce de­žur­na te­ma na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48 u op­šti­ni In­đi­ja ali je oči­gled­no da sam ”Ko­mu­na­lac” ne mo­že to da re­ši.
Pro­šlo­ne­delj­na po­se­ta Mo­ni­ke Bruk­ner, pred­sed­ni­ce Dru­štva za za­šti­tu ži­vo­ti­nja i pri­ro­de iz Đur­đe­va op­šti­ni In­đi­ja či­je dru­štvo fi­nan­si­ra bes­plat­nu ka­stra­ci­ju i ste­ri­li­za­ci­ju ži­vo­ti­nja, još je­dan je po­vod da se sve­stra­no pri­đe re­ša­va­nju ovog pro­ble­ma.
– Sko­ro sve op­šti­ne u Sr­bi­ji ima­ju pro­ble­ma sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma sem ča­snih iz­u­ze­ta­ka po­put Ki­kin­de gde je ovo re­še­no. Pro­blem će se te­ško is­ko­re­ni­ti sve dok ih vla­sni­ci iz­ba­cu­ju na uli­cu, oda­tle tre­ba po­če­ti, sa edu­ka­ci­jom vla­sni­ka pa­sa.  Po­sto­je me­to­de i na­či­ni ka­ko se to ra­di u sve­tu. Ne­ki gra­do­vi u Voj­vo­di­ni su to po­če­li da ra­de ali pro­gram ni­su spro­ve­li do kra­ja: edu­ka­ci­ja, či­po­va­nje pa­sa, ka­stra­ci­ja i ste­ri­li­za­ci­ja, ka­žnja­va­nja. Dru­gi se ne upu­šta­ju u ovaj po­sao jer to vi­de kao ve­lik tro­šak a na dru­goj stra­ni is­pla­ću­ju mi­li­on­ske od­šte­te gra­đa­ni­ma ko­je je ujeo ili na­pao pas na uli­ci, ka­že Mo­ni­ka Bruk­ner.

Pas u žardinjeri u samom cntru grada

U sva­kom slu­ča­ju tre­ba pro­me­ni­ti na­čin raz­mi­šlja­nja pre ne­go što se otvo­ri ka­pi­ja i pas pu­sti na uli­cu. Da su ko­jim slu­ča­jem psi či­po­van ga­zda bi se br­zo na­šao i bio ka­žnjen – po no­vom za­ko­nu ka­zne se kre­ću od 5.000 do 50.000 di­na­ra. Ova­ko, za psa na uli­ci, ka­da je reč o In­đi­ji, od­go­va­ra sa­mo ”Ko­mu­na­lac”.
– Pro­blem sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma du­go tra­je i mno­go ko­šta. Tu­že­ni smo za bli­zu 15 mi­li­o­na di­na­ra na kon­to od­šte­te ko­ju tre­ba da is­pla­ti­mo gra­đa­ni­ma zbog na­pa­da pa­sa na uli­ci. Mi­slim da bi bi­lo mno­go jef­ti­ni­je da su pred­u­ze­te od­re­đe­ne pred­rad­nje na su­zbi­ja­nju ove po­ja­ve, efe­kat bi bio ve­ći, ka­že Slav­ko Pu­va­ča, di­rek­tor JKP „Ko­mu­na­lac“ u či­joj su in­ge­ren­ci­ju i psi lu­ta­li­ce.
Go­di­nu da­na una­zad Ve­te­ri­nar­ska sta­ni­ca u In­đi­ji ra­di bes­plat­nu ste­ri­li­za­ci­ju pa­sa i ma­ča­ka ka­ko bi se sma­njio broj ne­po­želj­nih ku­či­ća i ma­či­ća ko­ji će se su­tra na­ći na uli­ci. Jer sa­mo je­dan par pa­sa, ka­ko ka­žu ve­te­ri­na­ri, za pet go­di­na mo­že da ima 12.288 po­to­ma­ka. Sta­ti­sti­ka, opet, ka­že da se sva­ki dan ro­di se­dam pu­ta vi­še pa­sa i ma­ča­ka ne­go lju­di i o nji­ma ne­ma ko da bri­ne. Otu­da je neo­p­hod­na ste­ri­li­za­ci­ja ko­ja olak­ša­va ži­vot i psu i nje­go­vom vla­sni­ku. Dru­štvo iz Đur­đe­va fi­nan­sij­ski po­ma­že tri­de­se­tak ve­te­ri­nar­skih sta­ni­ca u Sr­bi­ji da bi bes­plat­no ra­di­le ovaj po­sao.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: