• nedelja, 19. maj 2024.
Bo­lje ko­ri­šće­nje ora­ni­ca
Poljoprivreda
0 Komentara

Bo­lje ko­ri­šće­nje ora­ni­ca

28. septembar 2011. godine

Potpisivanje ugovora

Sremska Mitrovica – Po osno­vu pre­čeg pra­va za­ku­pa u Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­de­ljen je 1.201 hek­tar dr­žav­nog ze­mlji­šta ko­je će to­kom tri go­di­ne ko­ri­sti­ti 18 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­ni­ka-sto­ča­ra i AD “Mi­tro­srem” po osno­vu in­fra­struk­tu­re. U sre­du, 14. sep­tem­bra, u Grad­skoj ku­ći sa za­kup­ci­ma ze­mlje po osno­vu pra­va pre­čeg za­ku­pa pot­pi­sa­ni su  ugo­vo­ri.

Po­ljo­pri­vred­nik iz Ša­ši­na­ca Jo­van Po­po­vić ostva­rio je ovo pra­vo na osno­vu re­gi­stro­va­ne far­me kra­va. Po­po­vić is­ti­če zna­čaj ostva­re­nja že­lje o vi­še­go­di­šnjem za­ku­pu.

– Pr­vi put do­bi­ja­mo ze­mlju na tro­go­di­šnje ko­ri­šće­nje i sa­da mo­že­mo da pla­ni­ra­mo šta će­mo pro­iz­vo­di­ti, šta će­mo ima­ti u šta­la­ma i ka­ko će­mo sto­ku hra­ni­ti. Do­bio sam u za­kup 61 hek­tar dr­žav­nog ze­mlji­šta na kom ću ga­ji­ti zr­na­stu stoč­nu hra­nu – ka­že Jo­van Po­po­vić.

Di­rek­tor AD “Mi­tro­srem” Sto­jan Sto­ja­no­vić sma­tra da je par­ce­la  ko­ja  je do­de­lje­na po­ljo­pri­vred­nom pred­u­ze­ću ne­ka­da­šnja za­jed­nič­ka in­ve­sti­ci­ja dr­ža­ve i ove fir­me. Ze­mlja je dr­žav­na, a “Mi­tro­srem” je  in­ve­sti­rao  u za­liv­ni si­stem sa­gra­đen na njoj.

– Po osno­vu za­liv­nog si­ste­ma­ma, od­no­sno in­fra­struk­tu­re do­bi­li smo na ko­ri­šće­nje 568,3 hek­ta­ra. Vr­lo bit­no nam je što je baš po­vr­ši­na pod si­ste­mom za na­vod­nja­va­nje u na­šem ko­ri­šće­nju, što će­mo bri­nu­ti o si­ste­mu i mo­ći da ko­ri­sti­mo ze­mlju – ve­li Sto­ja­no­vić.

Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o za­ku­pu po pra­vu pre­čeg usle­di­lo je na­kon do­bi­ja­nja sa­gla­sno­sti iz re­sor­nog mi­ni­star­stva, pod­se­ća Vla­da Vu­če­no­vić, pred­sed­nik ko­mi­si­je za iz­ra­du pro­gra­ma ko­ri­šće­nja, ure­đe­nja i za­šti­te po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta. Ve­za­no za tro­go­di­šnje ko­ri­šće­nje  ze­mlje  i pla­ća­nje na­kna­de Vu­če­no­vić je ob­ja­snio da za­ku­pac pr­vu go­di­nu pla­ća una­pred, a  za dve na­red­ne go­di­ne obez­be­đu­je ga­ran­ci­je.

Za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na na­ja­vlju­je ne sa­mo na­sta­vak ovih ak­tiv­no­sti već i na­me­ru nad­le­žnih u gra­du da sa­rad­njom sa mi­ni­star­stvi­ma i po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­tom do­pri­ne­se raz­vo­ju po­ljo­pri­vre­de i bo­ljoj sa­rad­nji sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Na­čel­nik za po­ljo­pri­vre­du Go­ran Če­ke­ri­nac ve­li da je osta­lo  za da­va­nje u za­kup pu­tem li­ci­ta­ci­je 2.392,2 hek­ta­ra dr­žav­nog po­ljo­pri­vre­dog ze­mlji­šta. Lanj­ska pro­seč­na ce­na iz­no­si­la je 217 evra po hek­ta­ru u di­nar­skoj pro­tiv­vred­no­sti na dan pla­ća­nja.

Na­kon do­bi­ja­nja sa­gla­sno­sti mi­ni­star­stva usle­di­će oglas za pr­vi krug li­ci­ta­ci­je o za­ku­pu pre­o­sta­lih 2.392  hek­ta­ra dr­žav­ne ze­mlje. Uko­li­ko sve bu­de te­klo pre­ma oče­ki­va­nji­ma li­ci­ta­ci­ja bi mo­gla bi­ti or­ga­ni­zo­va­na  po­čet­kom ok­to­bra.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: