• ponedeljak, 22. jul 2024.
Zgra­di dav­no pro­šao rok upo­tre­be
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Zgra­di dav­no pro­šao rok upo­tre­be

2. avgust 2011. godine

Pukotine u zidu fiskulturne sale

Zgra­da Osnov­ne ško­le “Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod” u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ju po­ha­đa bli­zu 500 đa­ka, po­dig­nu­ta je još 1963. go­di­ne kao pri­vre­me­ni mon­ta­žni obje­kat sa ro­kom upo­tre­be od 30 go­di­na. Taj rok je odav­no pro­šao i za­to ru­ko­vod­stvo ško­le i ro­di­te­lji đa­ka sma­tra­ju da tre­ba što pre po­če­ti grad­nju no­ve zgra­de. Jer, njen krov pro­ki­šnja­va, in­sta­la­ci­je su tru­le, a pro­sto­ri­je vla­žne i sa njih ot­pa­da mal­ter i kreč.

Sa plafona otpadaju malter i kreč

Raz­log vi­še u pri­log že­lje­nom je či­nje­ni­ca da je u pi­ta­nju  obje­kat gra­đen od azbest­nih plo­ča, a sve ta­kve zgra­de na­ša ze­mlja po evrop­skim kon­ven­ci­ja­ma ko­je je pot­pi­sa­la, tre­ba da uklo­ni i do kra­ja ove go­di­ne. Zbog to­ga ru­ko­vod­stvo ško­le i ro­di­te­lji uče­ni­ka po­kre­ću po­no­vo pe­ti­ci­ju da se na­đe ade­kvat­no re­še­nje i o to­me će u pi­sa­noj for­mi upo­zna­ti nad­le­žne.

– Ško­lu po­ha­đa 472 uče­ni­ka, ona ima ukup­no 1.780 kva­drat­nih me­ta­ra pro­sto­ra, ali je obje­kat  na­pra­vljen od azbest­nih plo­ča, ko­ji­ma je rok dav­no is­te­kao. Za­to se zi­do­vi pre­tva­ra­ju u pra­ši­nu i dr­že ih sa­mo da­ske i gre­de. Pro­sto­ri­je su vla­že, in­sta­la­ci­je tru­le, pro­zo­ri se je­dva otva­ra­ju, a krov odav­no pro­ki­šnja­va – is­ti­če di­rek­tor ško­le Sla­đan Pa­pić, do­da­ju­ći da je oba­ve­šte­nje po­vo­dom sta­nja škol­ske zgra­de odav­no upu­ćen nad­le­žnim po­kra­jin­skim i re­pu­blič­kim in­sti­tu­ci­ja­ma da bi po­mo­gli. Za sa­da na to­me je sta­lo.

Slađan Papić (levo) sa roditeljima đaka ispred škole

O pro­ble­mu do­tra­ja­lo­sti ove škol­ske zgra­de oba­ve­šte­na je i grad­ska skup­šti­na, pod­se­ća Pa­pić jer je on na jed­noj od ra­ni­jih sed­ni­ca po­sta­vio od­bor­nič­ko pi­ta­nje o to­me a u sklo­pu po­de­le nov­ca iz grad­ske ka­se za ob­no­vu ško­la, za­me­nu sto­la­ri­je i slič­no. Pri­me­tio je, na­vo­di da­lje naš sa­go­vor­nik, da su ne­ke ško­le ta­da do­bi­le ve­će su­me nov­ca, a ova u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci mo­ra da se sna­la­zi i na­la­zi pa­re za stal­ne po­prav­ke.

– Pre ne­ko­li­ko go­di­na na­pra­vi­li smo idej­ni pro­je­kat no­ve ško­le. Hte­li smo da je iz­gra­di­mo na ze­mlji­štu za ko­je se sma­tra­lo da je vla­sni­štvo bro­do­gra­di­li­šta, ali ni­je ta­ko mo­glo. Is­pre­či­li su se ne­ki imo­vin­sko prav­ni pro­ble­mi za grad­nju ško­le na no­voj lo­ka­ci­ji. Ipak, no­va škol­ska zgra­da mo­že da se gra­di i na  me­stu gde se ško­la sa­da na­la­zi, jer ima do­volj­no pro­sto­ra, sa­mo tre­ba obez­be­di­ti no­vac – sma­tra di­rek­tor Sla­đan Pa­pić.

U ak­ci­ju po­dr­ške za što sko­ri­ji po­če­tak grad­nje no­ve ško­le u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci uklju­ču­ju se i ro­di­te­lji đa­ka.  Pred za­vr­še­tak škol­ske go­di­ne po­če­lo je pri­ku­plja­nje pot­pi­sa za pe­ti­ci­ju, a na­sta­vi­će je i po­čet­kom na­red­ne škol­ske go­di­ne. Pe­ti­ci­ju sa pot­pi­si­ma će upu­ti­ti po­kra­jin­skim i re­pu­blič­kim or­ga­ni­ma sa istim ci­ljem da im po­mog­nu da se obez­be­de sred­stva za no­vu ško­lu.           S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: