• ponedeljak, 22. jul 2024.
Ugo­vor za br­ži raz­voj
Ekonomija
0 Komentara

Ugo­vor za br­ži raz­voj

2. avgust 2011. godine

Potpisivanje ugovora

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja Srem pot­pi­sa­li su pro­te­kle ne­de­lje ugo­vor či­ji je cilj obez­be­đe­nje odr­ži­vo­sti ra­da ove agen­ci­je i us­po­sta­vlja­nje još čvr­šće sa­rad­nje. U ime gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca ugo­vor je pot­pi­sao za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na a u ime Agen­ci­je Mi­lan Mi­rić, njen di­rek­tor. Sku­pu u zgra­di Skup­šti­ne gra­da pri­su­stvo­va­li na­čel­nik Srem­skog uprav­nog okru­ga Sa­vo Ali­šić, po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vla­da Vu­če­no­vić, za­me­nik na­čel­ni­ka za pri­vre­du Ži­van Pa­pić i di­rek­tor Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe La­le An­do­no­vić.

Ovaj ugo­vor je pot­pi­san u skla­du sa Za­ko­nom o re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju, a grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca kao je­dan od osni­va­ča agen­ci­je ovim ugo­vo­rom opre­de­li­će agen­ci­ji sred­stva u vi­si­ni od 0,10 od­sto re­a­li­zo­va­nog pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta.

– Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja će na ovaj na­čin kon­ti­nu­i­ra­no spro­vo­di­ti sve po­slo­ve i uslu­ge iz svo­je nad­le­žno­sti a u skla­du sa osni­vač­kim ak­ti­ma – re­kao je uz osta­lo Mi­lan Mi­rić.

Za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na pod­se­ća na 116 pro­je­ka­ta u sklo­pu du­go­roč­ne stra­te­gi­je raz­vo­ja gra­da i sma­tra da će se u sa­rad­nji sa Raz­voj­nom re­gi­o­nal­nom agen­ci­jom Srem mno­gi ko­ji od njih, a po­seb­no oni od za­jed­nič­kog zna­ča­ja, bi­ti re­a­li­zo­va­ti. U tom prav­cu će ići ak­tiv­no­sti oko obez­be­đe­nja nov­ca za  su­fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta.

Od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra oče­ku­je mno­go i Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba “Srem­ska Mi­tro­vi­ca”. La­le An­do­no­vić, di­rek­tor ove slu­žbe oče­ku­je da će ovo do­pri­ne­ti  re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ti iz po­ljo­pri­vre­de, kao što je na pri­mer, edu­ka­tiv­ni pro­je­kat za po­ljo­pri­vred­ni­ke jer se ta­ko do­pri­no­si po­ve­ća­nju po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje. Ka­ko se na sku­pu ču­lo, pot­pi­si­va­njem ovog ugo­vo­ra sa op­šti­na­ma i gra­dom osni­va­čem Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja Srem sti­če uslov za akre­di­ta­ci­ju za po­slo­ve re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja ko­ju do­de­lju­je re­sor­no re­pu­blič­ko mi­ni­star­stvo. Pro­šlo­ne­delj­ni skup u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bio je pri­li­ka za pre­zen­ta­ci­ju re­zul­ta­ta jed­no­go­di­šnjeg ra­da ove re­gi­o­nal­ne raz­voj­ne agen­ci­je.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: