• nedelja, 3. decembar 2023.
Krov nad gla­vom za 17 po­ro­di­ca
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Krov nad gla­vom za 17 po­ro­di­ca

11. avgust 2011. godine

Presecanje vrpce

Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke Ra­sim Lja­jić i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić uru­či­li su, pro­te­klog pet­ka, klju­če­ve  17 sta­no­va po­ro­di­ca­ma pa­lih bo­ra­ca i rat­nih voj­nih in­va­li­da. Sta­no­vi se na­la­ze u La­ćar­ku, u zgra­di sa­gra­đe­noj sred­stvi­ma Vla­de Ja­pa­na, NIP-a i mi­tro­vač­kog bu­dže­ta.

– Za­do­vo­ljan sam što smo ura­di­li ovaj pro­je­kat sa Mi­ni­star­stvom ra­da, što su sta­no­vi use­lje­ni i što lju­di ima­ju krov nad gla­vom. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je uči­ni­la sve što je tre­ba­lo. Bri­ga o rat­nim voj­nim in­va­li­di­ma  je jed­na od naj­va­žni­jih stva­ri za dr­ža­vu, jer su ovi lju­di mno­go da­li za nju – re­či su Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ać.

Za­vr­še­tak  zgra­de so­ci­jal­nog sta­no­va­nja, po­sle od­re­đe­nih pro­ble­ma, je i   za­vr­še­tak isto­i­me­nog pro­jek­te ko­jeg je Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja pro­te­klih šest go­di­na re­a­li­zo­va­la sa Vla­dom Ja­pa­na, pod­se­tio je mi­ni­star Ra­sim Lja­jić.

– Ja­pan­ska vla­da je iz­dvo­ji­la 326 mi­li­o­na di­na­ra, na­ša vla­da 322 mi­li­o­na di­na­ra  i sa tim nov­cem je iz­gra­đe­no ukup­no 318 stam­be­nih je­di­ni­ca ši­rom Sr­bi­je. Za ovu zgra­du iz­dvo­je­no je 46 mi­li­o­na di­na­ra – is­ta­kao je mi­ni­star Lja­jić.

To­kom 2011. go­di­ne  re­sor­no mi­ni­star­stvo će za raz­li­či­ta pra­va iz bo­rač­ko-in­va­lid­ske za­šti­te iz­dvo­ji­ti 15 mi­li­jar­di di­na­ra što je mi­li­jar­da vi­še ne­go la­ne, a za udru­že­nja je iz­dvo­ji­lo 90 mi­li­o­na di­na­ra što je 50 od­sto vi­še nov­ca ne­go pro­šle go­di­ne.

Po­zdra­vlja­ju­ći no­ve su­gra­đa­ne pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ La­ća­rak Bo­ško Ume­tić na­ja­vio je da će uko­li­ko bu­de po­treb­no me­sna za­jed­ni­ca pru­ži­ti po­mo­ći u re­ša­va­nju pro­ble­ma iz svo­je nad­le­žno­sti.

Slo­bo­dan­ka Voj­no­vić su­pru­ga pa­log bor­ca, sta­nar­ka zgra­de u La­ćar­ku, pri­ča nam da je za nju dan use­lje­nja naj­lep­ši dan od 1992. go­di­ne ka­da joj je muž po­gi­nuo. Use­li­la se u gar­so­nje­ru i ve­o­ma  je sreć­na što je nje­nim stam­be­nim mu­ka­ma do­šao kraj.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: