• subota, 30. septembar 2023.
Že­te­lač­ki obi­ča­ji kroz pe­smu i igru
Kultura
0 Komentara

Že­te­lač­ki obi­ča­ji kroz pe­smu i igru

12. jul 2011. godine

Prvi ansambl

Tra­di­ci­o­nal­ni go­di­šnji kon­cert Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce odr­žan je pro­te­kle sed­mi­ce u Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“. Bi­la je to pri­li­ka da se pred pre­pu­nim gle­da­li­štem i uz ova­ci­je pu­bli­ke pri­ka­že sve ono što je ura­đe­no to­kom pro­te­kle go­di­ne.

Te­ma ovo­go­di­šnjeg kon­cer­ta na ko­me su bi­le za­stu­plje­ne ko­re­o­gra­fi­je iz svih de­lo­va Sr­bi­je bi­la je „Že­tva“, pa su kroz pe­smu i igru na po­zor­ni­ci pri­ka­za­ni že­te­lač­ki obi­ča­ji. Na kon­cer­tu su uče­stvo­va­li: pr­vi an­sambl, an­sambl ve­te­ra­na i na­rod­ni tam­bu­ra­ški or­ke­star sa vo­kal­nom so­li­sti­ki­njom Sta­ni­sla­vom Vor­tić.

Ansambl veterana

Na kon­cer­tu su tra­di­ci­o­nal­no uru­če­ne za­hval­ni­ce igra­či­ma i čla­no­vi­ma or­ke­stra ko­ji na­pu­šta­ju an­sambl, od­no­sno od­la­ze na stu­di­je.

Za­hval­ni­ce su do­bi­li:

Ta­ma­ra Đu­ri­čić, Kri­sti­na Pan­te­lić, Ma­ja Mi­li­šić, Sa­nja Ku­zma­no­vić, Kri­sti­na Ivić, Iva­na Per­ge, Bo­ri­slav Jo­va­no­vić, kao i član na­rod­nog or­ke­stra Mi­li­ca Mi­lić. S.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: