• petak, 22. septembar 2023.
Za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da
Poljoprivreda
0 Komentara

Za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da

20. jul 2011. godine

Praktični deo nastave

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca doo, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne ,šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de, i USA­ID –om ( Ame­rič­ka agen­ci­ja za me­đu­na­rod­ni raz­voj) odr­ža­la je obu­ku po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma.

Obu­ka je odr­ža­na po­čet­kom ju­la u pro­sto­ri­ja­ma AD „Mi­tro­srem“, eko­no­mi­ja La­ća­rak. Na ovom sku­pu je pri­su­stvo­va­lo  35 po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča,ko­ji su po­zva­ni od stra­ne USA­ID-a. Ovo je dru­gi ci­klus obu­ke po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča ko­ji je odr­žan u Po­ljo­pri­vred­noj struč­noj slu­žbi Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Te­o­rij­ski deo su pred­sta­vi­le dipl.inž. za­šti­te bi­lja Mir­ja­na To­ja­gić Mi­lo­va­no­vić, dipl.inž. Mi­ra Ba­bić i dipl.ing. Ru­ži­ca Mi­kić, i dipl.inž.me­ha­ni­za­ci­je Ži­van Jo­va­no­vić.

Prak­tič­ni deo na­sta­ve odr­žao je dipl.inž. me­ha­ni­za­ci­je  Dra­gan Bi­lić iz Ši­da.

U okvi­ru obu­ke bi­le su za­stu­plje­ne sle­de­će te­me: O pe­sti­ci­di­ma, Pe­sti­ci­di i zdra­vlje lju­di, Lič­na za­štit­na opre­ma, Ru­ko­va­nje pe­sti­ci­di­ma, Ot­pad od pe­sti­ci­da, Me­ha­ni­za­ci­ja za pri­me­nu pe­sti­ci­da, Pe­sti­ci­di u ži­vot­noj sre­di­ni, Pra­će­nje i su­zbi­ja­nje štet­nih or­ga­ni­za­ma i Za­ko­ni i pra­vil­ni­ci.

Teorijski deo nastave

Cilj ove obu­ke je da se po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či upo­zna­ju i ob­u­če ka­ko pra­vil­no da ru­ku­ju pe­sti­ci­di­ma, i me­ha­ni­za­ci­jom. Iz­la­ga­nje pe­sti­ci­di­ma ni­je sa­mo to­kom pri­me­ne,već i za vre­me tran­spor­ta i skla­di­šte­nja. Za­to je bit­no na­u­či­ti pra­vil­no ru­ko­va­nje pe­sti­ci­di­ma i uvek pr­vo tre­ba pro­či­ta­ti de­kla­ra­ci­ju i uput­stvo za pri­me­nu.

Pra­vil­na upo­tre­ba lič­nih za­štit­nih sred­sta­va je ve­o­ma va­žna za sma­nje­nje iz­lo­že­no­sti pe­sti­ci­di­ma.Na sva­koj de­kla­ra­ci­ji i uput­stvu su na­zna­če­na od­go­va­ra­ju­ća lič­na za­štit­na sred­stva ko­ja tre­ba ko­ri­sti­ti pri­li­kom upo­tre­be pe­sti­ci­da.

Ne­u­tro­še­ni pe­sti­ci­di po­sta­ju ot­pad, a nje­go­vo ukla­nja­nje i od­la­ga­nje je re­gu­li­sa­no Za­ko­nom o za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne i za­ko­nom o po­stu­pa­nju sa ot­pad­nim ma­te­ri­ja­ma, Pra­vil­ni­kom o na­či­nu po­stu­pa­nja sa ot­pa­ci­ma ko­ji ima­ju svoj­stva opa­snih ma­te­ri­ja i pra­vil­ni­ci­ma do­ne­tim na osno­vu ovih za­ko­na.

Iz obla­sti me­ha­ni­za­ci­je ob­ra­đe­na je te­ma iz  pra­vil­ne upo­tre­be i ka­li­bra­ci­je ma­ši­na.

Prak­tič­ni deo se sa­sto­jao iz obu­ke o pra­vil­nom po­de­ša­va­nju pr­ska­li­ca, iz­ra­ču­na­va­nju po­treb­ne ko­li­či­ne vo­de za pr­ska­nje, kao i o oba­ve­znoj upo­tre­bi lič­nih za­štit­nih sred­sta­va.

Po­sle za­vr­še­ne obu­ke pro­iz­vo­đa­či su bi­li te­sti­ra­ni. Na osno­vu po­ka­za­nog zna­nja na te­stu oni će do­bi­ti ser­ti­fi­kat o za­vr­še­noj  obu­ci za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne.

Su­šti­na ove obu­ke je oču­va­nje i za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne, sma­nje­nje upo­tre­be he­mij­skih sred­sta­va,ra­di ostva­ri­va­nja bez­bed­ni­je i eko­no­mič­ni­je pro­iz­vod­nje.

Obu­ci su pri­su­stvo­va­li po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či iz Srem­skr Mi­tro­vi­ce, Di­vošs, Er­de­vi­ka, Man­đe­lo­sa, La­ćar­ka, Vi­šnji­će­va, Ada­še­va­ca, Va­ši­ce, De­ča, Ku­ku­je­va­ca, Gr­gu­re­va­ca, Šulj­ma, Go­spo­đi­na­ca, Ili­na­ca i iz Tu­ri­je.

Dipl.inž. Mir­ja­na To­ja­gić Mi­lo­va­no­vić

Dipl.inž. Mi­ra Ba­bić

Dipl.inž. Ru­ži­ca Mi­kić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: