• nedelja, 14. jul 2024.
Na­kon ko­lo­vo­za ure­đu­ju tro­to­a­re
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Na­kon ko­lo­vo­za ure­đu­ju tro­to­a­re

5. jul 2011. godine

Predstavnici grada, Direkcije i mesne zajednice u Zmaj Jovinoj ulici

Sremska Mitrovica – Pro­te­klih da­na  as­fal­ti­ran je ko­lo­voz u Zmaj Jo­vi­noj uli­ci u Srem­skoj Mi­tro­vi­ce, na de­lu od Pa­la­te prav­de do Ma­sa­ri­ko­ve uli­ce, a po­sao se na­sta­vlja ure­đe­njem tro­to­a­ra sa obe stra­ne tra­se. Da za­vr­šet­kom po­me­nu­tih ra­do­va ne­će pre­sta­ti ure­đe­nje in­fra­struk­tu­re ove uli­ce na­ja­vi­li su grad­ski čel­ni­ci i ru­ko­vod­stvo JP Di­rek­ci­ja pri­li­kom obi­la­ska ra­do­va.

– Kra­jem sep­tem­bra na­sta­vlja­mo sa ra­do­vi­ma u ovoj uli­ci, a ve­za­ni će bi­ti za sre­đi­va­nje ras­kr­sni­ce, bu­du­ći da je ona ve­o­ma op­te­re­će­na.  Pred­vi­de­li smo da  tu po­sta­vi­mo se­ma­fo­re, me­đu­tim to je mo­ra­lo da bu­de od­go­đe­no za ka­sni­je – re­kao je Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da.

Zmaj Jo­vi­na uli­ca te­ri­to­ri­jal­no pri­pa­da Me­snoj za­jed­ni­ci «Cen­tar» a Zo­ran Ži­gić, pot­pred­sed­nik ove sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce do­da­je da se i ak­tu­el­nim ra­do­vi­ma is­pu­nja­va­ju obe­ća­nja da­ta gra­đa­ni­ma.

–  Ra­di­mo se deo po deo po­sla, re­kon­stru­i­še­mo sa­o­bra­ćaj­ni­ce, pu­te­ve, tro­to­a­re. Sred­stva  obez­be­đu­ju  Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne, JP Di­rek­ci­ja, a i me­sna za­jed­ni­ca ko­li­ko mo­že jer bu­du­ći da vi­še ne­ma grad­skog sa­mo­do­pri­no­sa – pod­se­ća Zo­ran Ži­gić.

Pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Alek­san­dar Pro­da­no­vić je, po­vo­dom za­vr­šnih ra­do­va u Zmaj Jo­vi­noj uli­ci, iz­ra­zio na­du da će gra­đa­ni bi­ti za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma svih pro­je­ka­ta ko­ji se re­a­li­zu­ju. – Na­dam se da će re­kon­struk­ci­jom ove ve­o­ma zna­čaj­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce i svih dru­gih u gra­du i se­li­ma bi­ti za­do­volj­ni gra­đa­ni. Pro­te­klih ne­ko­li­ko go­di­na ure­di­li smo vi­še sa­o­bra­ćaj­ni­ca u gra­du i se­li­ma a sad se tru­di­mo da ra­do­vi bu­du kva­li­tet­no ura­đe­ni – is­ta­kao je Alek­san­dar Pro­da­no­vić.

Zmaj Jo­vi­na uli­ca je du­gi niz go­di­na bi­la je u lo­šem sta­nju, ta­ko da je nje­na re­kon­struk­ci­ja bi­la neo­p­hod­na. Kom­plet­na in­ve­sti­ci­ja vred­na je oko 69 mi­li­o­na di­na­ra a fi­nan­si­ra je Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: