• ponedeljak, 22. jul 2024.
Za­kup ko­ri­sti i dr­ža­vi i se­lja­ci­ma
Poljoprivreda
0 Komentara

Za­kup ko­ri­sti i dr­ža­vi i se­lja­ci­ma

22. jun 2011. godine

Vlada Vučenović

Sremska Mitrovica – Uko­li­ko se ostva­re oče­ki­va­nja za­kup­ci dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u mi­tro­vač­koj op­šti­ni mo­gli bi da za­ku­plje­ne ora­ni­ce ko­ri­ste znat­no du­že ne­go sa­da – do tri go­di­ne. Ta­kav pred­log pro­sle­đen je  nad­le­žni­ma, o nje­mu su do­bi­je­na ne­ka po­zi­tiv­na mi­šlje­nja, a ho­će li se pri­me­nji­va­ti i ka­da sve za­vi­si od sta­va re­sor­nog mi­ni­star­stva, sa­zna­je­mo od Vla­de Vu­če­no­vi­ća, pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je za iz­ra­du pro­gra­ma ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni.

Dok se če­ka od­go­vor na po­me­nu­ti pred­log nad­le­žni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci spro­vo­de pro­pi­sa­nu pro­ce­du­ru ve­za­nu za pri­pre­mu i or­ga­ni­za­ci­ju jav­nog nad­me­ta­nja. Jer, ovo­go­di­šnji pro­gram je za­vr­šen, za nje­ga je do­bi­je­na sa­gla­snost re­sor­nog mi­ni­star­stva, a ne­dav­no su ga usvo­ji­li i od­bor­ni­ci grad­ske skup­šti­ne. Pre­ma tom  pla­nu za­kup je pred­vi­đen za ukup­no 4.238 hek­ta­ra dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta. Po osno­vu in­fra­struk­tu­re AD “Mi­tro­sre­mu” je do­de­lje­no 568 hek­ta­ra ze­mlje, a za za­kup po osno­vu sto­čar­stva ja­vi­lo se 18 sto­ča­ra ko­ji­ma pri­pa­da  1.201 hek­tar dr­žav­ne ze­mlje što je ukup­no 1.770 hek­ta­ra

– Pu­tem jav­nog nad­me­ta­nja za  da­va­nje u za­kup pla­ni­ra­no je pre­o­sta­lih 2.468 hek­ta­ra dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta. U od­no­su na 2010. go­di­nu to je oko 60 hek­ta­ra ma­nje, jer je za to­li­ko vra­će­na ze­mlja ra­ni­jim vla­sni­ci­ma, cr­kva­ma i ver­skim za­jed­ni­ca­ma. Po­re­đe­nje sa pro­šlom go­di­nom po­ka­zu­je da ove go­di­ne ima­mo 18 sto­ča­ra ili 11 vi­še i svi oni tre­ba da do­bi­ju ze­mlju po osno­vu re­gi­stro­va­ne sto­čar­ske pro­iz­vod­nje – ob­ja­snio je Vla­da Vu­če­no­vić, is­tu­ču­ći da sve što se ra­di ili pred­lo­ži mo­ra da do­bi­je sa­gla­snost mi­ni­star­stva.

Sa­da je u to­ku iz­ra­da ade­kvat­nih od­lu­ka o za­ku­pu po osno­vu pra­va pre­čeg ko­je, ta­ko­đe, tre­ba da do­bi­ju sa­gla­snost nad­le­žnog mi­ni­star­stva. Sle­di rok žal­be od 15 da­na, a ako sve pro­đe ka­ko tre­ba sle­di pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra, rok za pla­ća­nje za­ku­pa i slič­no.

– Ras­pi­si­va­nje ogla­sa o jav­nom nad­me­ta­nju tek se oče­ku­je, a re­al­no je da to bu­de kra­jem ju­la ili po­čet­kom av­gu­sta. Pred­log ove ko­mi­si­je je da se dr­žav­na ze­mlja da­je na za­kup od tri go­di­ne, na to su do­bi­je­na ne­ka po­zi­tiv­na mi­šlje­nja, ali sve  za­vi­si od mi­ni­star­stva – is­ti­če Vla­da Vu­če­no­vić.

Dra­go­mir Vuč­ko­vić iz Ku­zmi­na je­dan je od onih po­ljo­pri­vred­ni­ka sto­ča­ra ko­ji su u po­stup­ku do­bi­ja­nja dr­žav­nog ze­mlji­šta na ko­ri­šće­nje po osno­vu sto­čar­stva. Vuč­ko­vić ima re­gi­stro­va­no po­ljo­pri­vred­no ga­zdi­stvo, od­no­sno far­mu svi­nja ka­pa­ci­te­ta 1.000 ko­ma­da to­vlje­ni­ka, a ba­vi se i go­ve­dar­stvom. Ipak, za­kup ze­mlji­šta ostva­ru­je za 490 to­vlje­ni­ka za šta mu pri­pa­da 87,37 hek­ta­ra.

– Po­dr­ža­vam da­va­nje u za­kup dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta jer to ko­ri­sti i dr­ža­vi i na­ma re­gi­stro­va­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Po uslo­vi­ma ka­kvi sa­da pra­te sto­čar­stvo bez za­ku­pa ne bi­smo mo­gli da obez­be­di­mo do­volj­no hra­ne za svo­ju sto­ku – ka­že Dra­go­mir Vuč­ko­vić.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: