• sreda, 4. oktobar 2023.
Uče­nje i od­mor me­đu sli­ka­ma
Kultura
0 Komentara

Uče­nje i od­mor me­đu sli­ka­ma

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,u sa­rad­nji sa ULU “Sir­mi­jum” i dru­gim po­što­va­o­ci­ma kul­tu­re, pri­re­dio je re­tro­spek­tiv­nu iz­lo­žbu ra­do­va sa do­sa­da­šnjih pet li­kov­nih ko­lo­ni­ja odr­ža­nih u or­ga­ni­za­ci­ji ove usta­no­ve. U pre­le­pom am­bi­jen­tu Car­ske pa­la­te, 23. ma­ja, sli­ke uče­sni­ka ne­sva­ki­da­šnjih su­sre­ta sli­ka­ra i va­ja­ra iz ce­le ze­mlje, pa i ne­kih ino­stra­nih, pred­sta­vi­li su Sne­ža­na Ne­na Traj­ko­vić, po­kre­tač ko­lo­ni­je, Mi­len­ko To­dić, di­rek­tor Do­ma uče­ni­ka i Sre­to Bo­šnjak, ugled­ni li­kov­ni isto­ri­čar i kri­ti­čar.

Akteri svečanog otvaranja izložbe u Carskoj palati

U ne­dav­no nat­kri­ve­nom pro­sto­ru is­ko­pi­na rim­ske car­ske pre­sto­ni­ce, Sir­mi­ju­ma, iz­lo­že­ne su 53 sli­ke, od ukup­no 175 na­sta­lih to­kom pet sa­zi­va ove mi­tro­vač­ke ko­lo­ni­je. Pr­ve če­ti­ri ko­lo­ni­je or­ga­ni­zo­va­ne su u ov­da­šnjem Do­mu uče­ni­ka, dok je po­sled­nja, pe­ta, upri­li­če­na u Do­mu uče­ni­ka sred­njih ško­la u Som­bo­ru. Ina­če, svi na­sta­li li­kov­ni ra­do­vi su vla­sni­štvo mi­tro­vač­ke usta­no­ve i ukra­ša­va­ju nje­ne rad­ne pro­sto­ri­je i hod­ni­ke.

Uz pre­te­žno uče­šće po­zna­tih mi­tro­vač­kih stva­ra­la­ca, čla­no­va ULU “Sir­mi­jum” (Šte­fi­ca Ra­do­va­nov, Sreć­ko Ra­du­lo­vić, Alek­san­dra Hor­vat, Ivan Ve­šić, Bi­lja­na Bra­un­štajn, Ja­dran­ka Di­mi­tri­je­vić, Evi­ca Nik­šić, An­đel­ka Ka­ra­jo­vić, Ne­na Traj­ko­vić, Mi­lan Kar­daš, Pe­tar Ječ­me­nić, Ve­sna Ran­đe­lo­vić Bar­toš, Je­li­ca Ga­jin, Pre­drag Špa­nje­vić Špa­nja, Ani­ca Sto­ja­no­vić, Pre­drag Udic­ki i dr.), za­stu­plje­ni su i umet­ni­ci iz Ru­me, Be­o­gra­da, No­vog Sa­da, Uži­ca, Sta­re Pa­zo­ve, Šap­ca, Cr­ven­ke, Ko­vi­na, Ku­cu­re i dru­gih me­sta. Ta­ko­đe, za­pa­že­no je pri­su­stvo sli­ka­ra iz Slo­vač­ke, Ukra­ji­ne i Re­pu­bli­ke Srp­ske, a pre svih broj­nih som­bor­skih umet­ni­ka, ko­je su pred­vo­di­li do­a­je­ni Sa­va Ste­pa­nov i Pa­vle Ble­sić.

Pri­li­kom otva­ra­nja ove iz­lo­žbe, is­tak­nut je zna­čaj sa­rad­nje li­kov­nih stva­ra­la­ca sa jed­nom usta­no­vom iz obla­sti obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja. Po­klo­nje­ne sli­ke su udah­nu­le no­vi ži­vot Do­mu uče­ni­ka sred­njih ško­la, one ni­su sklo­nje­ne od oči­ju jav­no­sti, već na­pro­tiv ima­ju svoj no­vi ži­vot, edu­ka­tiv­ni i estet­ski. Va­lja još za­be­le­ži­ti trud mla­de isto­ri­čar­ke umet­no­sti Ma­ri­je Ni­ko­lić Vu­ru­na, ko­ja je kon­cep­cij­ski zna­čaj­no do­pri­ne­la le­pom iz­gle­du iz­lo­žbe, kao i uče­šće vi­o­li­nist­ki­nje Ti­ja­ne Mi­la­ko­v, sa ba­la­dom Eže­na Isa­ia.

D. Po­zna­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: