• sreda, 4. oktobar 2023.
Tu­ri­zam – glav­ni stra­te­ški adut
Kultura
0 Komentara

Tu­ri­zam – glav­ni stra­te­ški adut

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i obra­zo­va­nje, uz po­dr­šku vla­de AP Voj­vo­di­ne, do­ni­rao je 1,7 mi­li­o­na di­na­ra za stal­nu po­stav­ku u Mu­ze­ju “Srem”, pod na­zi­vom “Srem kroz ve­ko­ve”, i za iz­ra­du mo­za­i­ka u Car­skoj pa­la­ti. Tim po­vo­dom Srem­sku Mi­tro­vi­cu je po­se­tio po­kra­jin­ski se­kre­tar Mi­lo­rad Đu­rić, ob­i­šav­ši Mu­zej.

Obilazak Muzeja

– Se­dam hi­lja­da go­di­na ov­de po­sto­je tra­go­vi ljud­ske ci­vi­li­za­ci­je, a to je ono što oba­ve­zu­je i gra­đa­ne i Po­kra­ji­nu i Re­pu­bli­ku da da­ju sve od se­be da se kul­tur­na ba­šti­na oču­va i sa­ču­va za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je, jer ono što smo na­sle­di­li od pre­da­ka tre­ba da pre­da­mo da­lje no­vim na­ra­šta­ji­ma. U tom smi­slu su u ovom gra­du naj­zna­čaj­ni­ji Mu­zej i Car­ska pa­la­ta, ko­ja zbog svo­je atrak­tiv­no­sti pred­sta­vlja jed­na od naj­zna­čaj­ni­jih evrop­skih lo­ka­li­te­ta. Po­trb­no je ula­ga­ti i ra­di oču­va­nja, ali i da bi to do­bi­lo jed­nu eko­nom­sku funk­ci­ju, kao i zbog tu­ri­zma. Srem­ska Mi­tro­vi­ca tre­ba to da pre­po­zna kao svoj glav­ni stra­te­ški adut. Mi smo tu da to po­dr­ži­mo – re­kao je  po­kra­jin­ski se­kre­tar.

Ka­ko smo sa­zna­li od Ni­ko­le Sto­ka­no­vi­ća, di­rek­to­ra Mu­ze­ja, je­dan deo do­ni­ra­nog nov­ca bi­će upo­tre­bljen za ku­po­vi­nu no­vog alarm­nog si­ste­ma i vi­deo nad­zo­ra.

– Po­dr­ška vla­de AP Voj­vo­di­ne i Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta su od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za Srem­sku Mi­tro­vi­cu, na­ro­či­to ako su u pit­nju usta­no­ve kul­tu­re, ko­je stva­ra­ju je­dan po­zi­ti­van am­bi­jent i pro­mo­vi­šu naš grad. Že­lja nam je da po­ka­že­mo da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­želj­no me­sto za ula­ga­nja i za ži­vot – is­ta­kao je za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka, Sr­đan Ko­zli­na.

I. Z.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: