• subota, 9. decembar 2023.
Hronika | Inđija
1 Komentar

Svi pa­pi­ri za IT park

23. jun 2011. godine

Inđija – Na 27. sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne odr­ža­noj 10. ju­na ko­jom je pred­se­da­vao Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik, od­bor­ni­ci su usvo­ji­li Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je zo­ne na ko­joj je pla­ni­ra­na iz­grad­nja Teh­no­lo­škog par­ka sa pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma. Dva da­na ra­ni­je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja je na­ja­vio da će in­ve­sti­to­ri do kra­ja me­se­ca do­bi­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Ti­me će bi­ti obez­be­đe­ni svi neo­p­hod­ni pa­pi­ri za ot­po­či­nja­nje ove ve­li­ke in­ve­sti­ci­je. Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je je ura­dio Za­vod za ur­ba­ni­zam Voj­vo­di­ne. Zo­na će se pro­sti­ra­ti na po­vr­ši­ni od 70 hek­ta­ra.

Od­bor­ni­ci su usvo­ji­li pred­log da sto­pa po­re­za na imo­vi­nu bu­de 0,30 od­sto. Ve­za­no za jav­ni pre­voz, od­no­sno grad­ski i pri­grad­ski sa­o­bra­ćaj, In­đin­ča­ni će ko­nač­no, od 1. sep­tem­bra ima­ti grad­ske li­ni­je.

Na is­toj sed­ni­ci Gro­zda­na Ra­den­ko­vić, do­sa­da­šnji di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad ‘’Du­nav’’ po­no­vo je ime­no­va­na na ovu funk­ci­ju na pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Svi pa­pi­ri za IT park”

  1. Gerd M. kaže:

    Dolazak IT parka je plod necijeg rada i zalaganja za bolju sutrasnjicu Indjije.Medjutim dok neki dovode najpoznatije informaticke kompanije da bi poslovali kod nas i zaposlili nasu omladinu,neki drugi koji nisu dovoljno vredni razradjuju i usavrsavaju se na zloupotrebi informatike i otudjivanjem informacija se nadaju da ce svoju lenjost i neznaje nadoknaditi otudjivanjem informacija.Otudjena informacija moze da ostvari na kratko neki rezultat ali falsifikat uvek ostaje falsifikat dok je orginal samo jedan.Orginali uvek idu korak ispred,oni pronalaze resenja i za najkomplikovanije situacije imaju viziju i znanje, tako da ce i ovog puta plagijatori ostati kratkih rukava.Jesicu mogu samo da cestitam na onome sto cini a onim drugima mogu da porucim umesto sto se bavite pogresno usmerenim informatickim radom pocnite da razmisljate kako da dovedete “investitore”.Izmedju ostalog pogresno usmeren informaticki rad moze da dovede i do veoma “kontra produktivnih rezultata”..!!!

Ostavi komentar

%d bloggers like this: