• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Sve sprem­no za že­tvu
Hronika | Ruma
0 Komentara

Sve sprem­no za že­tvu

28. jun 2011. godine

Žetva

U rum­skoj op­šti­ni su za­vr­še­ne sve pri­pre­me za naj­ve­ći po­sao u po­ljo­pri­vre­di – za že­tvu. Uko­li­ko ne bu­de zna­čaj­ni­jih vre­men­skih ne­po­go­da, mo­že se oče­ki­va­ti pri­nos ko­ji je na no­vou vi­še­go­di­šnjeg ro­da.

Že­tva ječ­ma je u pu­nom je­ku, a pr­vi ot­ko­si ži­ta oče­ku­ju se oko 25. ju­na.

Ka­ko nas je in­for­mi­sao Đu­ro Pa­ić, sa­mo­stal­ni re­fe­rent za bilj­nu pro­iz­vod­nju u Po­ljo­pri­vred­no-struč­noj slu­žbi ”Ru­ma”, že­tva ječ­ma za­po­če­la je 14. ju­na, što zna­či da će ovih da­na pa­sti po­sled­nji ot­ko­si ove kul­tu­re. Je­čam je u rum­skoj op­šti­ni za­se­jan na 150 hek­ta­ra, že­tva je za­po­če­la na pro­ble­ma­tič­nim po­vr­ši­na­ma, gde je do­šlo do ubr­za­nog zre­nja, i tu su pri­no­si is­pod pro­se­ka: od 3,5 do 4 to­ne po hek­ta­ru. U ka­sni­jem to­ku že­tve ra­di­lo se na kva­li­tet­ni­jim par­ce­la­ma pa se sto­ga oče­ku­je da će pro­se­čan pri­nos ječ­ma na kra­ju že­tve bi­ti vi­ši od po­čet­nog – od 4,5 do 5 to­na po hek­ta­ru.

Pod pše­ni­com je na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne oko de­vet hi­lja­da hek­ta­ra, oče­ku­je se da će se u že­tvu ući već kra­jem ove ne­de­lje. Ima­ju­ći u vi­du ras­po­lo­ži­ve ka­pa­ci­te­te, mi­sli se pre sve­ga na me­ha­ni­za­ci­ju, za oče­ki­va­ti je da će naj­ve­ći po­sao u po­ljo­pri­vre­di bi­ti za­vr­šen za de­se­tak da­na.

-U že­tve­ne ra­do­ve se ula­zi sa oko 200 kom­baj­na. Na ba­zi sa­da­šnjeg sta­nja, oče­ku­je­mo pri­no­se ko­ji su na ni­vou vi­še­go­di­šnjih, mo­žda ma­lo i iz­nad njih – oko če­ti­ri to­ne po hek­ta­ru. To zna­či da se ra­ču­na na rod od oko če­ti­ri hi­lja­de va­go­na pše­ni­ce. Kva­li­tet zr­na je za­do­vo­lja­va­ju­ći, ako ne bu­de ne­vre­me­na ili du­žeg ki­šnog pe­ri­o­da, mo­gu se oče­ki­va­ti so­lid­ni re­zul­ta­ti. Pre­ma na­šem pla­nu, že­tva bi mo­gla bi­ti za­vr­še­na iz­me­đu 5. i 10. ju­la.

Đu­ru Pa­i­ća smo pi­ta­li o ras­po­lo­ži­vim sme­šatjnim ka­pa­ci­te­ti­ma, ali i o ce­na­ma ži­ta ovo­go­di­šnjeg ro­da.

-Skla­di­šni ka­pa­ci­te­ti su za­do­vo­lja­va­ju­ći, ima i no­vih si­lo­sa ko­ji se upra­vo po­di­žu, deo pše­ni­ce će za­vr­ši­ti i u pri­vat­nom sme­šta­ju – ne­ki po­ljo­pri­vred­ni­ci će svo­ju pše­ni­cu jed­no­stav­no od­ne­ti ku­ći i če­ka­ti po­volj­nu ce­nu. Ka­da je reč o ce­ni pše­ni­ce, još se ni­ko zva­nič­no ne ogla­ša­va, ni dr­ža­va, ni skla­di­šta­ri, ni mli­na­ri, ni pe­ka­ri-ka­že Pa­ić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: