• utorak, 3. oktobar 2023.
Sve­ča­na za­kle­tva mla­dih po­li­ca­ja­ca
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sve­ča­na za­kle­tva mla­dih po­li­ca­ja­ca

22. jun 2011. godine

Mladi policajci nakon svečanosti

Sremska Mitrovica – U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na po­li­ci­je, a na­kon po­lo­že­nog struč­nog is­pi­ta, 24 po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka – pri­prav­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­lo­ži­lo je sve­ča­nu za­kle­tvu. Tekst za­kle­tve go­vo­rio je na­čel­nik Ode­lje­nja po­li­ci­je Đu­ra Man­dić, po­li­cij­ski sa­vet­nik. Sve­ča­nost je odr­ža­na 13. ju­na u sa­li mi­tro­vač­ke Grad­ske ku­će.

Me­đu mla­dim po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma ko­ji su po­lo­ži­li za­kle­tvu je i Ma­ri­ja Ma­njoš ( 25) iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ko­ja je za­vr­ši­la Eko­nom­sku ško­lu “9.maj”.  Pro­šla je jed­no­go­di­šnju obu­ku u Srem­skoj Ka­me­ni­ci i sa­da ra­di po­sao ko­ji vo­li.

– Do­bi­la sam zva­nje mla­đeg po­li­caj­ca, ra­dim na te­re­nu, o ovom po­zi­vu sam od­ra­ni­je ma­šta­la. Že­lim da slu­žim gra­đa­ni­ma i mo­ji su sa­da po­no­sni na me­ne. Čin po­la­ga­nja sve­ča­ne za­kle­tve po­tvr­da je mog opre­de­lje­nja da se ba­vim ča­snim i te­škim po­slom po­li­caj­ca. Po­ve­re­nje ću na­sto­ja­ti da uz­vra­tim vred­nim oba­vlja­nje ovog po­sla – re­kla je Ma­ri­ja Ma­njoš na­kon za­kle­tve.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: